Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Spinoza - återuppväckt i kunskapssamhället

2017-01-03

NY BOK: Varför är det viktigt att utbilda sig? Finns en fri vilja i utbildning? Leder utbildning till autonoma människor? Universitetslektor Johan Dahlbeck gräver djupt i 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas tankevärld för att kasta nytt ljus på dagens utbildningspolitik i sin bok Spinoza and Education.

- Det är intressant att gå tillbaka till Spinoza för här finns tankar som vi kanske glömt bort, säger  Johan Dahlbeck. Det handlar om utbildningens väsen, om varför vi utbildar oss och vart vi vill.

Systemfilosof
Spinoza tillhör systemfilosoferna som spänner sina teorier över hela spektrumet av ämnen, liksom exempelvis Platon, Aristoteles, Kant, Rousseau, Locke m.fl., men till skillnad från de andra så skrev Spinoza aldrig något specifikt om utbildning, enligt Johan Dahlbeck. Ändå menar Dahlbeck att det finns stråk, tankar och idéer i hans stora verk Etiken där formandet av kunskap är centrala.

johan_dahlbeck_liten-Man kan se Spinozas hela etiska projekt som ett utbildningsprojekt, fortsätter Dahlbeck. Spinoza, i det samhälle han verkade, är en försvarare av kunskap men också en stor kritiker av fördomar och vidskepelse. Tyvärr gavs hans stora verk ut först efter hans död.

Kunskap kopplad till etik
Johan Dahlbecks bok fokuserar de pedagogiska implikationerna av Spinozas etiska teori. Han inleder med en översiktlig bild av Spinozas filosofi. Därefter går han in på frågor kring vad det betyder att få kunskap och hur det relaterar till att bli etisk. Finns det likhetstecken mellan kunskap och etik? Därefter gör han jämförelser med andra sätt att tänka kring etik och utbildning och försöker utröna likheter och skillnader. Exempelvis gör Dahlbeck jämförelser med Nel Noddings omsorgsetik och med aristotelisk moralfostran. Dahlbeck ser även på Spinoza som en etisk egoist alltså den som tar sin utgångspunkt i en egoistisk strävan.

-Hur ska man då se på läraren och studenten, frågar sig Johan Dahlbeck? Om det är så att läraren är en egoist vad betyder det i så fall i relation till studenten?

Slutligen i sista kapitlet använder Dahlbeck Spinozas teorier för att belysa nutida problem. Ett sådant är att betrakta eleven/studenten som kund där utbildning alltså tillhandhålls på en marknad. Ett annat sådant problem är den fria viljan i utbildning. Det anses som viktigt att utbilda autonoma människor, kapabla att handla utifrån den kunskap han/hon besitter och utifrån moraliska överväganden. Men är inte all utbildning också en viss slag av indoktrinering, frågar sig Dahlbeck.

Så i vilken utsträckning är människan autonom?
- Här ger oss Spinoza en annan ingång och vill man veta vilken får man läsa boken, säger Johan Dahlbeck.

Vem ska läsa boken?
-Alla som är intresserade av filosofi och utbildningsteori innanför och utanför akademin. Den är inte  krångligt skriven. Dessutom är 1600-talet en ovanligt spännande tid.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt