Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska forskningen förstärkas på Malmö universitet

2018-01-01

Nu har Sverige ett universitet även i Malmö. På Malmö universitet kommer forskningen växa de kommande åren. Forskningen kommer att stärka utbildningarna men också bidra till utveckling av samhället och skapa fler arbetstillfällen i Malmö. Flera universitetsgemensamma satsningar genomförs nu för de utökade forskningsmedlen under ledning av rektor Kerstin Tham.

Kerstin Tham, rektor Malmö universitetDen 1 januari omvandlades Malmö högskola till Malmö universitet. Forskningen vid Malmö universitet ska ta sig an framtidens samhällsutmaningar men också utmana samhället.

– Vi ska bidra med ny kunskap som förebygger utanförskap, kriminalitet, ohälsa och polarisering i samhället. Kunskap som även främjar medborgerlig bildning och livslångt lärande, säger Malmö universitets rektor, Kerstin Tham.

Målet de närmaste åren är att öka forskningsvolymen, skapa starka forskningsmiljöer och en bättre balans mellan utbildning och forskning. En rad satsningar är på gång.

– Satsningarna är olika led i högskolans strävan efter att Malmö universitets forskning ska vara nyskapande, internationellt framstående och gränsöverskridande, säger rektor Kerstin Tham.

Så ska extra forskningsanslag användas
Starka forskningsområden som exempelvis migration och integration, materialvetenskap och sakernas internet, kommer att förstärkas samtidigt som nya ämnen kommer att utvecklas vid Malmö universitet.

För det första kommer flera flervetenskapliga forskningsprogram att startas. Rektor kommer att fatta beslut om vilka program som beviljas stöd under våren 2018. Forskningsprogrammen ska starta under hösten 2018. På sikt har rektor även uttryckt önskemål om att initiera fler flervetenskapliga forskarskolor inom tematiska områden. Den första forskarskolan – Lärande i mångkulturella samhällskontexter – startade 2017, med tiotalet doktorander och en internationell gästprofessor. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet i Sverige.

För det andra står kompetensförsörjning och karriärvägar högt på dagordningen. Uppskattningsvis behövs ett hundratal nya medarbetare rekryteras. En rad doktorander ska antas till forskarutbildningarna. Men det handlar också om att rekrytera professorer och satsa på juniora forskare efter disputation.

– Det gäller att skapa en kritisk massa med forskare, lärare och studenter på olika nivåer. Doktoranderna är viktiga för att skapa dessa miljöer, säger Kerstin Tham.

För det tredje satsar lärosätet på ledarskapsutveckling. lärosätets verksamhet inom livs- och materialvetenskaper respektive forskarutbildnings- och forskningsfrågor. Längre fram vill rektor också utveckla ett forskningsledarprogram. Bland annat har rektor utsett ett rektorsråd inom forskning med Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi vid centrumbildningen Biofilms och Bo Petersson, professor i statsvetenskap och internationell migration och etniska relationer vid Institutionen för globala politiska studier samt verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR. De ska ansvara för att utveckla lärosätets verksamhet inom livs- och materialvetenskaper respektive forskarutbildnings- och forskningsfrågor. Längre fram vill rektor också utveckla ett ledarskapsprogram för framtidens forskningsledare.

Önskar ytterligare höjning av basanslaget för forskning
Forskningsanslaget höjs med 98 miljoner kronor, från 139 miljoner till närmare 237 miljoner 2018. Det utökade basanslaget för forskning anser Malmö universitet inte är tillräckligt och det pågår därför ett omfattande arbete för att öka lärosätets forskningsfinansiering.

– Vi bör få ytterligare 100 miljoner i forskningsanslag om vi ska komma upp i nivå med de andra nya universiteten. Men vi behöver också bli bättre på att söka medel från forskningsråden och andra nationella och internationella forskningsfinansiärer, säger Kerstin Tham.

Under senare år har mer än hälften av högskolans forskningsmedel kommit från externa finansiärer – där Vetenskapsrådet har varit den största bidragsgivaren. Medan basanslag har stått för den andra hälften av forskningsmedlen. Denna fördelning mellan basanslag och bidrag vill ledningen behålla på fem års sikt.

– Det kommer naturligtvis att bli en utmaning att behålla den höga andelen externa intäkter, men jag är övertygad om att det på sikt är genomförbart. Om vi ska nå balans mellan forskning och utbildning är det viktigt att vi kan konkurrera om externa forskningsmedel, säger Kerstin Tham.

FAKTA Så ökar forskningen vid Malmö universitet
Forskningsanslaget höjs med 98 miljoner kronor, från 139 miljoner till närmare 237 miljoner 2018. Malmö universitet ska öka volymen av forskning genom att:

  • stärka universitetets fem fakultetsöverskridande forskningscentrum.
  • etablera fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram. Rektor fattar beslut om vilka program som beviljas basfinansiering våren 2018. Forskningsprogrammen startar hösten 2018 och får stöd under fem år.
  • rekrytera uppskattningsvis ett hundratal nya medarbetare, däribland många nya doktorander och fler forskare och lärare. 
  • öka professorernas forskningstid.
  • öka externfinansieringen av forskningen.

Text: Lotta Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban