Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Blanketter och dokument

Här finner du som mentor/VFU-lärare blanketter och dokument som rör studenternas VFT/VFU. 

VFU i samtliga undervisningsämnen (för student antagen fr o m H11)

I dokumentet finner  som mentor/VFU-lärare information om vad som gäller angående VFU i studenternas undervisningsämnen.
VFU i samtliga undervisningsämnen 

Ramverket

Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess med hög kvalitet och med goda förutsättningar för en likvärdig bedömning av studenter vid Malmö universitet.

Ramverk för lärarutbildningarna

Ramverk för förskollärarutbildningarna

Underlag för trepartssamtal

Denna blankett används för dokumentation av trepartssamtal mellan student, handledare och mentor/VFU-lärare i samband med besök. Observera att denna inte är ett omdöme.

Antagen från VT15

Underlag för 3-partsamtal lärarutbildningarna

Underlag för 3-partsamtal förskollärarutbildningarna

Antagen före VT15

Dokumenterat VFU samtal 2

Bedömningsunderlag

Mentor/VFU-lärare är betygsättare och ansvarig för betygsrapportering. Betyg sätts utifrån de lärandemål och betygskriterier som finns för VFT/VFU. I På väg mot läraryrket kan du läsa mer om lärandemål.

Antagen från VT15

Bedömningsunderlag förskollärarutbildningen

Bedömningsunderlag lärarutbildningarna

Antagen från HT11

Omdömesblankett

Antagen från HT07 

Omdömesblankett

Antagen före HT07

Omdömesblankett

Underkänd VFT/VFU

Denna blankett är avsedd att användas då student ej uppnår godkänt resultat på den verksamhetsförlagda tiden/utbildningen.

Rutiner vid underkänd VFU

Bedömning av VFT

Dokumentation av studieresultat, VFU fr.o.m. 2015

Dokumentation av studieresultat VFU fr.o.m. 2015 FSK

Dokumentation av studieresultat, VFU 2014