Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-06-04

2018-06-07

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 23). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av universitetsstyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Ingrid Persson, kommunikationschef
Anita Braun, sekreterare
Frånvarande: Pontus Källström, studeranderepresentant 

Ärende:

1. Beslut om uppdrag ny webbplats för Malmö universitet
Rektorsbeslut om att tydligare integrera delarna synliggörande av forskning på webben och ny webbplats mau.se till ett sammanhållet uppdrag.

Dnr. LED 1.1-2018/400
Föredragande: Ingrid Persson

2. Beslut om uppdrag till Richard Topgaard som resurs i projektet synliggörande av forskning på webben

Dnr. LED 1.6-2018/369
Föredragande: Susanne Wallmark

3. Beslut om avtal mellan Malmö universitet och Doktorandkåren Malmö om samarbete inom universitetets verksamhetsområde 2018-2021
Sedan kårobligatoriets avskaffande 2010 har universitetet upprättat särskilda avtal med studentkårerna om samarbete inom universitetets verksamhetsområde. Sådana avtal finns idag med Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren. Universitetets tredje kår, Doktorandkåren Malmö, har dock stått utan avtal sedan kåren bildades.

Dnr. LED 1.7-2018/63
Föredragande: Christian Stråhlman

4. Beslut om förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag inom studentkår

Dnr. LED 1.3-2018/64
Föredragande: Christian Stråhlman

5. Beslut om dispens från kravet om lägsta antal prio 1-sökande höstterminen 2018 inom program vid Fakulteten teknik och samhälle

Dnr. UTB 3.1-2018/173
Föredragande: Monika Patay

6. Beslut om självvärdering av kvalitetssäkringsarbetet vid Malmö universitet
Läs också medarbetarnyheten Självvärdering är inskickad

Dnr. LED 1.2-2018/102
Föredragande: Inger Lindstedt

7. Beslut om antagning av Torkel Richert till docent i socialt arbete

Dnr. HR 2.2.3-2017/1010
Föredragande: Johanna Bengtsson

8. Beslut om handlingsplan och målbild för nyttjandet av MAX IV och ESS
Malmö universitet har, på grund av sitt läge, profil och kompetens, en unik möjlighet att påverka forskningsinriktningarna och bli en viktig aktör som en av strukturerna kring MAX IV och ESS. 

Rektor beslutar att fastställa:

Dnr. LED 1.3-2018/378
Föredragande: Thomas Arnebrant

9. Beslut om revidering av ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I juni 2016 fattade rektor beslut om Ramverk för kvalitetsarbete inom grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola. Behovet av justeringar har sin utgångspunkt i att lärosätet numera är ett universitet, att en ny strategi tagits fram, att ramverket behöver förhålla sig till processen "Planera och följa upp verksamhet" och till ramverket för forskarutbildning, att en integrering i kvalitetsarbetet av vissa aspekter behöver göras, samt att det så kallade implementeringsprojektet avslutats.

Dnr: LED 1.3-2018/325
Föredragande: Anna Sandell

10. Beslut om revidering av Malmö universitets regler för informations- och IT-säkerhet
Malmö universitet har sedan tidigare regler kring informations- och IT-säkerhet tagna 2016. Vi har sedan dess gått från högskola till universitet och en rad lagar, inte minst dataskyddsförordningen, har trätt ikraft vilket gör att en uppdatering är nödvändig. Vidare har en ny systemförvaltningsmodell tagits fram med avsikt att skapa en bättre samordning mellan lärosätets gemensamma system.

Dnr: LED 1.3-2018/388
Föredragande: Jesper Wokander

11. Beslut om personalutbildning vid Malmö universitet inom Dataskyddsförordningen
Personalutbildningen i dataskyddsförordningen görs obligatorisk för all personal som regelbundet behandlar personuppgifter.

Dnr. LED 1.1-2018/395
Föredragande: Jesper Wokander

12. Malmö universitets yttrande över betänkandet: En strategisk agenda för internationalisering
Malmö universitets samlade synpunkter på Utbildningsdepartementets delbetänkande

Dnr. LED 1.1-2018/91
Föredragande: Karin Frydenlund

13. Beslut om överenskommelse mellan Uppsala universitet och Malmö universitet gällande försöksverksamhet med praktiknära forskning -ULF

Föredragande: Anders Linde Laursen

14. Remisstatusgenomgång v. 23-24

Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Johanna Svensson