Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildningsämne omvandlas och utvidgas: "flera synergieffekter"

2019-05-23

FORSKARUTBILDNING. Omfattande ska bli ännu bredare.
Det existerande forskarutbildningsämnet ”svenska med didaktisk inriktning” utvidgas och omvandlas och blir ”språk och litteraturdidaktik”.
”Syftet är på inget sätt att avskaffa den nuvarande verksamheten utan tvärtom att förstärka, fördjupa och utveckla den, genom en vidgning mot engelska”, skriver de ansvariga i beslutsunderlaget. 

Rektor Kerstin Tham fattade beslut om inrättandet av det nya ämnet på veckans beslutsmöte efter föredragning av forskningshandläggare Christian Stråhlman. Ansökan hade då beretts i enlighet med universitetets riktlinjer för inrättande av ämne på forskarnivå och passerat bland annat fakultetsledning, Kommittén för forskarutbildning och en utomstående bedömargrupp.
Enligt beslutet får Fakultetsstyrelsen vid Lärande och samhälle samtidigt i uppdrag att senast vid årsskiftet presentera en avvecklingsplan för det nuvarande ämnet ”svenska med didaktisk inriktning” (SMDI).

Motiven till ansökan om det utvidgade ämnet är, enligt underlaget, såväl institutionella som vetenskapliga. Dels handlar det om att det i dag inte finns någon påbyggnad på forskarnivå i ämnet engelska – trots att det är ett stort och viktigt grundutbildningsämne på institutionen och fakulteten.
Dels ser de ansvariga vid Institutionen för kultur, språk och medier (Lärande och samhälle) flera tänkbara synergieffekter med att bredda det nuvarande ämnet och inkludera även språk- och litteraturdidaktisk forskning med inriktning mot engelska.
Så istället för att skapa ett nytt enskilt forskarämne i engelska skapas nu ett ämne som har ett ännu bredare utforskningsområde (SMDI var redan tvärvetenskapligt) – där delarna antingen går in i eller angränsar till varandra.

De positiva effekter som de ser av utvidgningen av ämnet är exempelvis:

  • ökad möjlighet att förstärka forskning mot språkets roll i lärande, undervisning och svenska som andra språk,
  • förstärkt fokus på, och vetenskapligt nytänkande kring, frågor som migration, interkulturalitet och globalisering,
  • starkare och mer samlad forskningsmiljö på institutionen,
  • potential till fruktbara samarbeten inom den egna fakulteten och med andra fakulteter på universitetet,
  • ökad möjlighet till forskningsanknytning av grundutbildning på institution och fakultet.

– Vi är naturligtvis otroligt glada över att processen går vidare och vi nu har nått fram till ett beslut. Det är inte varje dag som vi inrättar ett nytt forskarutbildningsämne vid Malmö universitet, även om detta fall är lite speciellt eftersom det handlar om utvidgning av ett existerande och väletablerat ämne.
– Arbetet med att ta fram underlag till ansökan har samtidigt varit väldigt givande med många, långa och givande diskussioner på institutionen. Jag tror att detta kommer att påverka hela forskarmiljön på institutionen i positiv riktning och bidra till fler samarbeten, ­säger Magnus Persson, studierektor för SMDI och professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning på Institutionen för kultur, språk och medier. 

Han förklarar samtidigt att nästa steg i arbetet med den nya utvidgade forskarutbildningen är att rekrytera doktorander med inriktning på engelska.
– Det känns positivt att få komma i gång med det konkreta arbetet och få verka för att den nya miljön ska sätta sig, säger Magnus Persson.

Utbildning på forskarnivå på Malmö universitet

Text: Per M Eriksson