Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsen ska ta beslut om prorektor, anställningsordning och kårstatus

2019-03-29

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Beslut om reviderad anställningsordning, förnyad kårstatus samt förlängning av uppdraget som prorektor.
Det står på agendan när universitetsstyrelsen har sitt heldagsmöte på fredag i nästa vecka.

Universitetsstyrelsen träffas 5 april i representationsrummet i Nereus (Studentcentrum). Första beslutspunkten är då att fastställa den reviderade anställningsordningen och framtagna förslag till övergångsregler efter föredragning av rektor Kerstin Tham, dekan Rebecka Lettevall (ordförande i arbetsgrupp) och HR-specialist Niklas Tholin. Motsvarande ärende var även upp för diskussion inför beslut på styrelsens senaste möte i februari och förslaget till den nya ordningen har tagits av en arbetsgrupp med representanter för dekaner, prefekter och adjunkter samt lärare och forskare från samtliga fakulteter (se även länk till tidigare medarbetarnyhet i anslutning till texten).

Därefter ska styrelsen fatta beslut om förnyad ställning för Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren under perioden 2019 till 2022. I och med beslutet som synkroniseras Doktorandkåren sin kårstatusperiod med de andra kårerna – tidigare beslut avsåg perioden 2018 till 2021.
Nästa beslutspunkt handlar sedan om en förlängning av uppdrag av uppdraget som prorektor. Enligt underlaget föreslås Per Hillbur (nuvarande prorektor och biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi) fortsätta inneha denna uppgift i ytterligare tre år.

Universitetsstyrelsen ska under heldagsmötet även få information i en rad ärenden och diskutera inför kommande beslut. Bland annat ska ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec redogöra för utvecklingen av antalet årsarbetskrafter och ekonomisk uppföljning samt föredra inför beslut om principer för myndighetskapital.
Medan andra punkter är information om polisutbildningen samt återrapportering av rektor Kerstin Tham när det gäller arbetat med stärkt kollegialitet på institutionsnivå.

På mötet har det också avsatts rejält med tid (en timme) för styrelsens inspel inför remissvaret när det gäller STRUT-betänkandet (Styr- och resursutredningen) – där diskussionen ska modereras av Kerstin Tham och universitetsdirektör Susanne Wallmark.
Dessutom ska prorektor Per Hillbur och kvalitetskoordinator Anna Sandell (universitetskansliet) under femtio minuter redogöra för utfallet av Universitetskanslersämbetets granskning av universitets kvalitetssäkringsarbete (se även länk till tidigare medarbetarnyhet i anslutning till texten).
Sista punkt på mötet är sedermera internrevisionens granskning av forskningsdokumentation.

Text: Per M Eriksson