Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsebeslut om antagningsordning, budgetunderlag och årsredovisning

2019-02-12

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Information om ”ERA 19” och ”Struten”.
Samt beslut om budgetunderlag, årsredovisning och intern styrning och kontroll.
Det är några av punkterna på universitetsstyrelsens möte i veckan.  

Universitetsstyrelsen ska under sin heldagssammankomst på torsdag (14 februari) i representationsrummet i Studentcentrum hinna avhandla sammanlagt 16 olika mötespunkter.
Under dessa timmar ska ledamöterna bland annat fatta beslut i flera ärenden. Det handlar då om att avstå ”att göra en framställan till regeringen om mindre styrelse”, revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt budgetunderlag 2020-2022.
I det sistnämnda dokumentet poängteras exempelvis att Malmö universitet behöver ett ökat basanslag för att få bättre förutsättningar för att nå målen för forskningen och utbildningens forskningsförankring, ansökan om kapitaltillskott till holdingbolag samt fri disposition av anslag inom utbildningsområdena idrott och medicin.
Medan de övriga planerade besluten på mötet avser årsredovisning för 2018 samt intern styrning och kontroll för motsvarande år.

På mötet ska styrelsen även få en genomgång av och möjlighet att diskutera några punkter som är tänkta att beslutas på kommande styrelsemöte. Det är revidering av anställningsordningen – som under senhösten var föremål för en intern remissrunda på lärosätet – samt årets revisionsplan för internrevisionen. Förslaget till den nya arbetsordningen har arbetats fram under fjolåret av en arbetsgrupp under ledning av Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle, på uppdrag av rektor.
Dessutom ska styrelsen få information om den planerade forskningsutvärderingen ERA 19 och Styr- och resursutredningen (Strut) som nyligen presenterades av regeringens särskilda utredare Pam Fredman.  

Text: Per M Eriksson