Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenthälsan och Pedagogiskt stöd stöttar studenter på olika vis

2019-08-29

Studenthälsan och Pedagogiskt stöd, båda verksamheter vid Studentcentrum, blandas ofta ihop. Att hänvisa studenter rätt från början ger snabbare den hjälp de behöver.

Studenthälsan arbetar för att främja studenternas fysiska, psykiska och sociala hälsa genom att erbjuda bland annat stödsamtal, kurser, grupper, sjukvårdsrådgivning, tester och föreläsningar. Dit kan studenter höra av sig eller gå för att få stöd vid till exempel stress, koncentrationssvårigheter, prestationsångest, nedstämdhet, oro, ångest eller relationsproblem. Alltså behöver besvären inte vara direkt kopplade till studierna utan studenter kan även få hjälp med bekymmer i stort och sådant som kan komma att påverka studierna längre fram.

Pedagogiskt stöd beslutar och rekommenderar om stöd i studie- och examinationssituationen för studenter med varaktig funktionsnedsättning. Stödet kan bland annat handla om anteckningsstöd, teckenspråkstolk, mentorstöd eller anpassningar vid salsexaminationer. Studenter vänder sig till verksamheten med intyg från läkare, logoped, audionom, psykolog eller annan sjukvårdspersonal som styrker funktionsnedsättningen. Efter enskilt samtal mellan studenten och specialpedagog eller samordnare fattas ett myndighetsbeslut om anpassning i studiesituationen. Studenter med tillfälliga skador eller sjukdomar kan inte vända sig till Pedagogiskt stöd.

– Vi tillhör samma avdelning, Studentcentrum, men vi är olika verksamheter. Det är inte ovanligt att lärare eller andra medarbetare blandar ihop oss. Vi har samarbete men är separata verksamheter, säger Karolina Källoff, kurator på Studenthälsan.

– Vi på Studenthälsan har sekretess och journalföringsplikt eftersom vi lyder under Hälso- och sjukvårdslag, men vi fattar inga myndighetsbeslut eller kräver intyg som Pedagogiskt stöd gör. Det råder tystnadsplikt mellan verksamheterna om inte studenten bryter den och vill att vi samarbetar. Vi gör självklart inget utan studentens samtycke, förklarar Karolina Källoff.

– I våra samtal med studenter tar vi på Pedagogiskt stöd ofta upp Studenthälsan och hänvisar till det stöd som finns att få, ofta vilka gruppverksamheter som finns att delta i, berättar Jenny Eldh, specialpedagog på Pedagogiskt stöd.

Stöd för medarbetare

Pedagogiskt stöd fungerar också som bollplank och rådgivare för lärare och andra medarbetare vad gäller tillgänglig lärmiljö och anpassning för studenter med funktionsnedsättningar. Dessutom kan medarbetare vända sig till Studenthälsan för rådgivning gällande knepiga studentärenden.

– Till exempel om man är orolig för någon student som verkar må dåligt och inte vet hur man ska gå vidare, säger Karolina Källoff. 

Text: Joanna Arnoldsson