Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sju nya program beräknas starta med 145 nya studenter nästa år.

2019-10-10

Rektor Kerstin Tham beslutade 17 juni 2019 om att inrätta sex nya program nästa år. Tre program ligger på Fakulteten för teknik och samhälle, två på Lärande och samhälle och ett på Kultur och samhälle. Dessutom beslutas nästa vecka om ytterligare ett program på Lärande och samhälle. Satsningen på nya program ligger i linje med de utpekade målen i Strategi 2022 och kan finansieras på två sätt: medel tilldelade av rektorn och medel disponerade genom omfördelning av fakultetens takbelopp.

Utifrån extra tilldelning har man inom rektorns ledningsgrupp kommit överens om att dessa medel skulle prioriteras för att starta nya program på avancerad nivå öppna för internationell antagning. Samtliga fakulteter hade möjlighet att lämna in idéskisser med förslag på program till ledningsgruppen som sedan prioriterade vilka program som skulle tilldelas nya medel för utbildning. Flera idéer till nya program arbetade man också vidare med inom fakulteterna där finansiering istället skett via omfördelning inom eget takbelopp. 

Ett utökat samhällsengagemang blir uppenbart genom programmen som startas, och samtidigt öppnar programmen upp för ett stort antal yrkesvariationer.

Christel Bahtsevani, ordförande i programutskottet och vice ordförande i Malmö universitets utbildningsberedning

– Att utöka antal mastersutbildningar kan också i förlängningen ge möjlighet för ökad rekrytering till forskarutbildning, säger Christel Bahtsevani, ordförande i programkommittén och vice ordförande i Malmö universitets beredning för utbildning.

Svårigheten är att bedöma hur konkurrensen med andra lärosäten ser ut. Den samhällsprognosen kan man aldrig riktigt fånga på säkra grunder. När visst utbildningsutbud dras ner för att öppna fler masterprogram handlar det om att skapa en mer sammanhållen akademisk miljö.

– På vissa områden är det svårt att förstå mönstren hur söktrycket varierar från år till år. Ibland har man färre sökanden än man önskar och ibland har man dubbelt så många. Inom exempelvis Life Science-utvecklingen är avancerade studier väldigt eftertraktade och det är stor efterfrågan på forskarutbildade, men här följer inte alltid söktryck till masterutbildningar ett väntat mönster. Fördelarna med en sammanhållen akademisk miljö blir då tydliga.

Nya program
Fakulteterna kan genom att omdisponera sina takbelopp fördela medel på olika program. TS ökar till exempel andelen avancerad nivå med tre nya program.

– Att starta tre nya program samtidigt är så klart en utmaning, menar Christel Bahtsevani. Inledningsvis kan det vara svårt att exponera de internationella programmen, å andra sidan kan det finnas synergieffekter och efter den första ansökningsstatistiken kan man identifiera och anpassa marknadsföringen mot rätt målgrupp.


KS - Urban affärs- och samhällsutveckling – fastigheter och transporter inom huvudområdet Urbana studier är tänkt att ta in 25 nybörjarplatser enligt planeringen. Där har en intern omfördelning inom fakulteten gett utrymme och ansökan har blivit prioriterad inom det egna takbeloppet.

LS - Historia: Inriktning mot kulturarvstudier är en egen intern omfördelning på LS och prioritering inom det egna takbeloppet. Utbildningen är tänkt att starta hösten 2020 och ge plats för 30 nybörjarplatser.

LS - Mastersprogrammet Pedagogik: Utbildningsteori startas på uppdrag och med medel från rektor. Huvudområdet är pedagogik och ger plats för 20 nybörjarplatser.

TS - Datavetenskap: tillämpad data science inom huvudområdet datavetenskap är delvis finansierat med rektorsmedel. Planerat startdatum HT-20 öppnar för 25 nybörjarplatser.

TS - Innovation med förändring mot digitalt samhälle är delvis finansierat med rektorsmedel. Fakulteten har också minskat i procent av ansökningar till grundnivå för att ge plats åt masterprogram. Nybörjarantalet 25 studenter beräknas börja HT-20.

TS - Medieteknik: strategisk medieutveckling inom huvudämnet Medieteknik är delvis finansierad med rektorsmedel och nybörjarantalet 25 studenter beräknas börja HT-20.

Det sjunde programmet och LS tredje ansökan är en masterexamen inom högskolepedagogik. Den utgör också en ansökan om att ett huvudområde för forskning ska inrättas. Beslut finns med på rektors beslutsmöte 14 okt 2019. Programmet är tänkt för 20 nybörjarplatser men den planerade starten HT-20 kan komma att senareläggas.