Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Självvärdering nästa steg i ERA19

2019-02-21

Förberedelserna inför utvärderingen av Malmö universitets forskningskvalitet, ERA19, fortskrider. ERA-koordinatorerna är på plats och projektplanen är beslutad. Nu finslipas de sista detaljerna inför att forskningsmiljöerna påbörjar arbetet med självvärdering under de kommande veckorna.

Mikael Alexandersson- Vi sammanställer för tillfället de sista synpunkterna på mallen för självvärdering och går igenom nomineringarna av bedömare. Vissa kompletteringar när det gäller internationella panellister kan behöva göras, men i stora drag löper förberedelserna som planerat, säger Mikael Alexandersson, ordförande i styrgruppen ERA19 (External Research Assessment) och tidigare rektor vid Högskolan i Halmstad. 
Det är forskningsmiljöerna som ska nominera de externa bedömarna. Dessa kommer att ingå i fem paneler bestående av sex till åtta panellister som ska utvärdera forskningsmiljöerna vid respektive fakultet.

Delaktighet driver kvalitet

Mikael Alexandersson har lång och bred erfarenhet av utvärderingsarbete. Han skrev sin första bok om utvärdering redan  för 40 år sedan och kommer i vår ut med en där utvärdering som statligt styrmedel behandlas. Han har under årtionden anlitats vid utvärderingar såväl nationellt som internationellt.
- Delaktighet i utvärderingsprocessen, att miljöerna nominerar bedömare och har möjlighet att lämna synpunkter på vilka frågor som ställs i självvärderingen, är en viktig kvalitetsdrivande faktor, konstaterar han.
Andra framgångsfaktorer är ledningens engagemang och att utvärderingen stärker en kvalitetskultur.
- Kvalitetskultur handlar om medvetenhet, delade värderingar om vad som bidrar till hög kvalitet, och ett gemensamt språk för att kunna kommunicera detta. Vad är kvalitet i forskning? Hur skapar vi den?

Workshop om självvärdering

Arbetet med att förbereda ERA19 har varit intensivt de senaste månaderna. En organisation med 21 interna ERA-koordinatorer som ansvarar för utvärderingsarbetet vid respektive forskningsmiljö, har fastställts och styrgruppen har beslutat om en projektplan. Biblioteket, ekonomi- och HR-avdelningen har tagit fram underlag och universitetskansliet svarar för en övergripande ramberättelse för Malmö universitet. I nästa vecka inleds workshopar för skrivande av självvärderingar. Parallellt erbjuder biblioteket genomgång av framtagna publikationsunderlag.

ERA19 som stöd i utvecklingen

Under våren kommer forskningsmiljöerna att skriva sina respektive självvärderingar.
- Självvärderingar har en tendens att svälla, vilket inte är meningen. Allt ska inte med, det viktiga är att kritiskt reflektera och analysera forskningsmiljöns styrkor och utmaningar, säger Alexandersson.
Syftet med ERA19 är att bidra till kvalitetsutveckling av Malmö universitets forskning så att målsättningen i Strategi 2022, att Malmö universitets forskning ska bedrivas i sammanhållna och gränsöverskridande akademiska miljöer samt vara internationellt framstående, uppnås.
- Forskarna vid Malmö universitet har goda förutsättningar att dra fördel av ERA19 så att utvärderingen blir ett stöd i den fortsatta utvecklingen av forskningen, menar Alexandersson.

 

Foto: Joakim Brink

Text: Charlotte Löndahl Bechmann