Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Satsning på lärarutbildning - inga andra överraskningar i höstbudgeten

2019-09-24

Totalt kommer Malmö universitet få drygt 40 miljoner kronor extra till utbildning och forskning år 2020. Det innebär att statsanslagen för Malmö universitet för utbildning och forskning hamnar på 1 234 miljoner nästa år. Det framkommer av regeringens framlagda budgetproposition.

Vad det mer precist handlar om är:

*Fortsatt utbyggnad av lärarutbildning och förskollärarutbildning med drygt 10 miljoner. Därtill kommer sommarkurser speciellt inriktade för lärarutbildning.

*Löne- och prisuppräkning med drygt 18 miljoner.

*Forskningsanslaget ökar med drygt 11 miljoner.

När det gäller utbildning, på grundnivå och avancerad nivå ökar anslaget med drygt 29 miljoner, från 950 miljoner kronor till 979 miljoner nästa år. När det gäller forskningsanslagen ökar dessa från 244 miljoner kronor till 255 miljoner för Malmö universitets del. Det betyder att Malmö universitet nu tillhör ”ligan nya universitet” vad gäller statsanslagen för forskning.

— Höstbudgeten innebär inga stora överraskningar för Malmö universitets del, säger rektor Kerstin Tham. Regeringen talar framförallt om kompetensförsörjning, vilket framförallt visar sig i resursförstärkningar för läraryrket.

I tidigare budgetpropositioner har lärarutbildning och förskollärarutbildning successivt byggts ut, vilket också gäller för 2020 och 2021.

Flera satsningar på lärarutbildning
Förutom detta anslår regeringen nationellt 30 miljoner per år 2020-2026 för att fler lärarstudenter ska kunna gå en arbetsintegrerad lärarutbildning, där utbildning på ett lärosäte och arbete på en skola med lön varvas. Malmö universitet har redan satt igång arbetsintegrerad lärarutbildning. Men av den framlagda propositionen framgår inte hur satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning ska se ut eller vilka lärosäten som ska involveras.

Dessutom anslår regeringen drygt 80 miljoner under tre år för flexiblare vägar in i läraryrket via  ämnes- och påbyggnadskurser. Det ska alltså bli enklare för högskoleutbildade att sadla om och bli lärare, men också lärarassistenter ska få fler möjligheter. Även här är Malmö universitet redan med på tåget. Till detta kommer en ny satsning på vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL, och satsningen på övningsskolor vidareutvecklas.

Permanentade
Kvalitetsförstärkningarna  av lärar- förskollärar-, humaniora- och samhällsvetenskapsutbildningarna och som tidigare har förlängts nämns inte i budgetpropositionen. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, talar själv i ett möte med företrädare för lärosätena om att kvalitetsförstärkningen nu är permanentad.

Strävan för mer forskningsanslag
När det gäller Malmö universitets forskningsanslag blir tillskottet 11 miljoner kronor, vilket ligger helt i linje med forskningspropositionen. Trots att Malmö universitet nästa år får ett basanslag på 255 miljoner till forskning  och forskarutbildning menar rektor Kerstin Tham att vi inte får slå oss till ro.
— Vi måste fortsätta att skriva fram riktigt bra och konkurrensdugliga forskningsansökningar om externa medel som vi får igenom, säger Kerstin Tham. Externa forskningsmedel behöver öka eftersom ambitionen är att de ska komma upp till 50 procent av de totala forskningsresurserna. Idag ligger vi på strax över 40 procent. 

— Dessutom måste vi arbeta för ökade basanslag direkt till universitetet. Som det ser ut nu finns alltför stora skillnader mellan de etablerade universiteten och oss nykomlingar.

Bakslag
Ett bakslag är att regeringen inte anslår några nya medel till Malmö universitets relativt nybildade holdingbolag. Totalt anslog regeringen 11 miljoner i idébanksmedel, men Malmö universitet är inte på listan som fick pengar.

Text: Helena Smitt