Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska olika ärenden beredas på gemensam nivå på universitetet

2019-01-17

BEREDNINGAR OCH RÅD. Arbetet fortsätter med att anpassa lärosätets organisation inför den nya arbetsordningen. Nu har rektor fattat beslut om ytterligare två nya råd – därmed kommer det inom kort att finnas åtta olika universitetsgemensamma beredande instanser.
– Tanken med dessa förändringar är att beredningen av viktiga universitetsgemensamma frågor ska ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns i verksamheten och vara brett förankrad i verksamheten, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Kerstin Tham Universitetsstyrelsen beslutade i höstas att Malmö universitet från och med kommande årsskifte ska verka utifrån en ny arbetsordning. En följd av detta är det nu har skett (och sker) en del förändringar, jämfört med tidigare, när det gäller de beredande och rådgivande organen vid lärosätet. Dels omvandlades samverkansberedningen vid årsskiftet, dels ändrade de andra universitetsgemensamma beredningarna namn till Beredningen för utbildning respektive Beredningen för forskning och forskarutbildning.

Därutöver har rektor Kerstin Tham under de senaste månaderna inrättat en rad rådgivande grupperingar inom andra, för lärosätet, viktiga områden.
I november fattade hon beslut om Rådet för samverkan och Rådet för globalt engagemang. I veckan beslutades dessutom att det ska bildas ytterligare två råd i nästkommande månad – för breddad rekrytering och breddat deltagande samt för ett hållbart universitet.
Råden är inte beslutande utan beredande instanser till ledningsgruppen inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen.
– Det är, som vi slog fast i Strategi 2022, viktigt att vår universitetskultur präglas av kollegialitet där kunskapsutveckling är i fokus. Beredning och förarbete av olika frågor ska därför baseras på våra olika experters ämneskunskap och kompetens inom respektive områden.

Enligt underlagen till veckans beslut är syftet med de två nya råden att dessa, med utgångspunkt i Strategi 2022, bland annat (i korthet) ska:

  • Rådet för ett hållbart universitet. Samordna frågor som rör lärosätets miljöarbete och främja en hållbar utveckling samt tillsammans med andra berörda beredningar följa upp att detta arbete är integrerat i utbildning och forskning. Dessutom ska rådet (i samarbete med Rådet för globalt engagemang) implementera regeringens handlingsplan för de globala miljömålen, Agenda 2030, i universitetets verksamhet.
  • Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande. Utarbeta en målbild för lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samt ge stöd till samordning av dessa frågor inom universitetet och leda uppföljning av lärosätets utåtriktade verksamhet avseende breddad rekrytering.

I de båda råden ska det bland annat ingå lärarrepresentanter från samtliga fem fakulteter samt representanter från universitetsbiblioteket, (olika delar av) gemensamt verksamhetsstöd och studenterna. I det sistnämnda rådet ska det även ingå en representant från Centrum för akademiskt lärarskap samt två externa ledamöter.
Prorektor Per Hillbur kommer att vara ordförande i rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande – medan ordförande i rådet för ett hållbart universitet nu ska utses av rektor.   

Text: Per M Eriksson