Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så kan universitetet se ut – år 2040

2019-11-21

CAMPUSPLAN. Ett campus, två noder – där kommande expansion ska minska avståndet mellan noderna och än mer tydligt annonsera universitetet i staden.
Så ser visionen ut för Malmö universitets fysiska utveckling fram till 2040, enligt campusplanen som universitetsstyrelsen nu har fastställt.

Campusplan Malmö universitet 2040Enligt visionen ska Malmö universitet utvecklas utifrån ett framtidsscenario som benämns ”SAMLA” – vilket är ett av tre vägval som prövades i dialog med anställda och beslutsfattare under arbetets gång med planen. Detta innebär ”att befintliga miljöer” ska ”vidareutvecklas och stärkas” eftersom detta möjliggör näringslivsnära etableringar i attraktiva lägen i Malmö centrum.

För att knyta samman dessa båda noder (Universitetsholmen och Triangeln/sjukhusområdet) lyfts i planen såväl konstens roll som två specifika stråk: citystråket och parkstråket. När det gäller det sistnämnda så är idén att ”arbeta med ett flertal offentliga konstgestaltningar, både permanenta och tillfälliga, som placeras längs de sammanbindande stråk som bildas mellan Universitetsholmen och Triangeln”. Medan de två andra förslagen handlar om att exempelvis skapa ”pop-up”-lokaler alternativt hela verksamheter i tomställda eller nybyggda lokaler i anslutning till nämnda stråk.  
För att detta ska kunna förverkligas så presenteras sedan sex strategiska fokusområden som lärosätet behöver arbete med under kommande år. Dessa har fått följande rubriker: stark identitet, tydliga stråk, möten ute och inne, samverkan, digitalisering samt studenten i centrum.  

Campusplanen fastställdes tidigare i månaden av universitetsstyrelsen efter ett projektarbete som pågått i närmare två år med medverkande från Malmö universitet, Studentkåren, Malmö stad, Akademiska Hus och Fojab. Denna projektgrupp har genomfört en rad workshoppar tillsammans med bland andra lärosätets ”grannar”, beslutsfattare och andra intressenter.
– Arbetet med att ta fram planen var väldigt ambitiöst såväl hos medarbetare på Malmö universitet som hos övriga intressenter, inte minst Malmö stad tillsatte stora resurser. Det visar att intresset för universitetets roll och utveckling är stort i regionen, säger Ingrid Gustavsson, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, som deltog i projektarbetet och som tidigare har arbetet på dåvarande Malmö högskolas byggnadsavdelning.   

Det ska nämnas i detta sammanhang att författarna, redan i läsanvisningen till Campusplan Malmö universitet 2040, är noga med att betona att resultatet endast är en vision och inte en konkret ”plan med bestämda åtaganden, förpliktelser eller ekonomiska beslut”.

Text: Per M Eriksson