Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Remissvar om ny anställningsordning: "många relevanta synpunkter"

2019-01-22

STYRDOKUMENT. Remissvaren är inlämnade.
Nu genomför arbetsgruppen vissa ändringar i förslaget till ny anställningsordning – som inom kort ska stämmas av i ledningsgruppen och styrelsen.
– Vi har fått in många kloka och relevanta synpunkter i svaren från våra kollegor i de olika instanserna och via Yammer, säger Rebecka Lettevall, dekan och ansvarig för arbetsgruppen.

Rebecka LettevallRemissinstanserna i aktuell fråga hade på sig till i mitten av december att framföra sina synpunkter och kommentarer på arbetsgruppens förslag. Rebecka Lettevall konstaterar att det utifrån dessa svar, något förenklat, nu finns några övergripande frågor som arbetsgruppen behöver arbeta vidare med i förslaget.
Exempelvis:

  • Bedömningskriterier vid anställning/befordran till professor. Det finns i detta sammanhang en diskussion om huruvida det ska vara ett krav på ”dokumenterad huvudhandledning av doktorand fram till doktorsexamen”. Flera av fakultetsstyrelserna poängterar att detta krav är för ”oprecist” och att skrivningen ”bör skärpas”. De syftar exempelvis på tidsaspekten (hela doktorandens studietid?) och antalet doktorander som ska handledas för att uppfylla detta kriterium.  Andra menar att man snarare bör överväga en sammanvägd bedömning av erfarenhet av forskarutbildningen eftersom det finns så många olika vetenskapstraditioner på lärosätet.
  • Anställningsvillkor för universitetslektor. Här uttrycks farhågor över att det ska krävas ”dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning utöver doktorsexamen” samt att personen i fråga ska ”vara väletablerad inom sitt vetenskapsområde”. Fakultetsstyrelsen för Hälsa och samhälle skriver exempelvis att det finn en risk ”att det inte kommer att finnas sökande som uppfyller behörigheten för utlysta lektorsanställningar”.   
  • Förtydliga vid befordringsärenden att verksamhetens behov fastställs av fakultetsstyrelsen i verksamhetsplanerna för respektive verksamhet.    

Andra synpunkter som framförs i svaren är att ”strukturen i förslaget är bra”,  ”det är positivt med tydliga avsnitt om Information om lediga anställningar, Jäv och Projektforskare” samt att vissa uttryck och fraser som kollegial, interkulturell kompetens och mångfald ”skulle kunna formuleras och definieras tydligare”.  Flera av remissinstanserna har även har lyft att de vill ha fler och tydligare formuleringar om meriterings- och karriärvägar.
– Vi kommunicerade inte tillräckligt tydligt inför remissrundan att detta är tänkt som en renodlad anställningsordning och tar därför inte upp karriär- och meriteringsvägar.
– Detta ska utvecklas framöver i kommande revidering av meritportfölj och riktlinjer för antagning till docent, säger Rebecka Lettevall.  I samband med detta kommer även de pedagogiska meriteringsvägarna att utvecklas. Många andra lärosäten har redan tydliga och fungerande modeller som vi inspireras av.  

Arbetsgruppen har nu haft en första genomgång av remissvaren och ska ha ytterligare ett möte i slutet av månaden. Dessutom ska förslaget inom kort stämmas av med universitetets ledningsgrupp och universitetsstyrelsen samt tas upp på samverkansmöten med de fackliga organisationerna.  
Beslut om den nya anställningsordningen väntas fattas av styrelsen senare i vår.  – Vi i arbetsgruppen har förståelse för kommentarerna. Därför har vi gjort en hel del ändringar i förslaget, säger Rebecka Lettevall.
– Remissrundan visar tydligt att fler ser mer, sen måste vi arbetsgruppen hela tiden se till helheten innan förslaget går till universitetsstyrelsen för beslut. 

Text: Per M Eriksson