Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kerstin Tham: "Viktigt med ömsesidig respekt för varandras arbete"

2019-06-05

KULTUR. Utredare Jörgen Tholin lämnade nyligen en muntlig delrapport om utvärderingen av gemensamt verksamhetsstöd. Ett fokusområde som då lyftes var – organisationens interna kultur.
– Hur vi bemöter varandra och samarbetar har stor betydelse både för den psykosociala arbetsmiljön och i förlängningen kvaliteten i verksamheten, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Jörgen Tholin utvärderar sedan i våras universitetets gemensamma verksamhetsstöd på uppdrag av Kerstin Tham. Rapporten ska lämnas i höst och syftet med insatsen är bland annat att lämna förslag till vägledande principer, rekommendationer för fortsatt utveckling och en gemensam målbild.
Under sitt utredningsarbete har han hittills genomfört ett stort antal intervjuer med universitetets personal och studenter, tagit del av tidigare utredning, styrdokument och olika beslut samt synpunkter från medarbetare via mail eller Yammer.

Nyligen var han åter på besök i Malmö – som vi berättat i en tidigare medarbetarnyhet. Detta för att dels muntligt rapportera till uppdragsgivare Kerstin Tham om arbetets fortskridande och sina reflektioner så här långt samt hålla i öppna informationsmöten för universitetets medarbetare.
I samband med mötena förklarade Jörgen Tholin att han har identifierat åtta fokusområden inom vilka han vill fördjupa sig ytterligare. Dessa är:

  • organisation,
  • budget,
  • verksamhetsnära stöd,
  • standardisering,
  • ärendehantering,
  • uppdrag för gemensamt verksamhetsstöd,
  • kvalitetsarbete,
  • kultur.

Rektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Susanne Wallmark har efter Tholins muntliga delrapport och mötena diskuterat framför allt det sistnämnda fokusområdet – lärosätets interna organisationskultur.
– Vi ska och avser inte på något sätt föregripa vad som kommer att presenteras i rapporten i höst.
– Vi har emellertid redan tidigare i olika sammanhang lyft att vi behöver arbeta med vår interna kultur, allt från arbetsklimat, bemötande till samarbeten inom och mellan olika delar inom universitet.
– En god intern kultur är grundläggande för att vår verksamhet ska fungera optimalt. Vi behöver därför redan nu trycka på startknappen inom detta område. Sen kommer vi säkert få hjälp och ytterligare vägledning av slutrapporten, säger Wallmark.

Än så länge har det ännu inte hunnits med att ta fram några övergripande planer för kommande insatser för att utveckla kulturen i en positiv riktning. Men funderingar på och sondering av olika möjligheter är redan igång. 
– Vi lär behöva arbeta med detta på flera olika sätt och fronter.
– Kulturfrågor kräver långsiktighet och tålamod av alla oss som arbetar på universitet. Vi är alla skapare och bärare av vår interna kultur, säger Wallmark.

Ett konkret steg i denna riktning som Susanne Wallmark lyfter är – skuggning. Bland annat avser lärosätets nya biträdande universitetsdirektör Åke Jansson (nuvarande IT-chef) att inleda sitt uppdrag med att skugga några lärare samtidigt som Wallmark rekommenderar övriga avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet att göra detsamma.  
– Jag välkomnar även kollegor att skugga mig. Jag är övertygad om att det behövs en ömsesidig förståelse för varandras kunskap, kompetens och uppdrag, säger hon.

Kerstin Tham och Susanne Wallmark poängterar även vikten av en positiv kultur och ett gott samarbetsklimat för att universitet ska nå de övergripande mål som är fastslagna i Strategi 2022.
– I strategin poängterar vi bland annat att vi ska ha en attraktiv arbetsmiljö med goda arbetsvillkor och att vi ska ta till vara på alla medarbetares, doktoranders och studenters olika kompetenser på bästa sätt och arbeta tillsammans för en hög kvalitet i utbildning och forskning.
–  För mig personligen är det viktigt med ömsesidig respekt för varandras arbete och att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål, säger Kerstin Tham.

Text: Per M Eriksson