Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Regeringens anslag för utbildning och forskning har fördelats till fakulteterna

2019-09-04

EKONOMI. Universitetsstyrelsen beslutade i juni om hur regeringens anslag för utbildning och forskning ska fördelas på fakultetsnivå. I detta arbete har man använt sig av den resursfördelningsmodell som universitetet använt tidigare år, och det ger goda förutsättningar för att påbörja arbetet med budget 2020 och planeringsförutsättningarna för 2021 och 2022.

Under året har en grupp under ledning av Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten sett över möjligheten att göra förändringar i den del av resursfördelningsmodellen som avser forskning. Bland annat mot bakgrund av att den statliga utredningen om universitetens och högskolornas styrning och resursfördelning (Strut), som nu har lagt sitt förslag och ska hanteras av regeringen, har inga förändringar av nuvarande fördelningsmodell genomförts. Strut-utredningen föreslår bland annat att lärosätena ska få en klumpsumma istället för att separera anslagen mellan utbildning och forskning som man gör idag. Det kommer i så fall att få genomgripande effekter för hur lärosätena fördelar sina resurser. Nu när fakulteterna vet hur stora deras anslag är kan nästa steg i budgetarbetet tas genom att fördela ut anslagen på institutionsnivå.

Universitetsstyrelsen har i samband med beslut om resursfördelning på fakultetsnivå även beslutat om hur stor del av regeringens anslag som ska användas för gemensamma åtaganden. Resurser som avsatts för gemensamma åtaganden går till fullo tillbaka till utbildning och forskning men fördelas utifrån strategiska satsningar som ligger i linje med Strategi 2022. För 2020 har 54,9 miljoner kronor (5,63%) av regeringens utbildningsanslag satts av till gemensamma åtaganden därutöver använder vi 17,5 miljoner kronor av vårt myndighetskapital för att kunna göra ytterligare satsningar inom utbildningsområdet som digitalisering av utbildningar, breddad rekrytering, internationalisering och samverkan.

– Av regeringens forskningsanslag sätter vi av 62,2 miljoner kronor (25%) till gemensamma åtaganden för strategiska satsningar inom forskningsområdet, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, Malmö universitets ekonomichef.
– De största satsningarna görs på inrättande av forskningsprogram och forskningscentrum. I juni beslutade rektor om nivån på lokalhyran. Den kommer ligga på 3 350 kronor per kvadratmeter under 2020 . I beslutet aviseras om en höjning med 50 kronor per kvadratmeter från år 2022 då vi kommer att få ökade kostnader för våra avskrivningar till följd av ombyggnationer och nybyggnationer

Ett annat beslut som är ett viktigt underlag för det kommande budgetarbetet är overhead-påslaget (OH). OH-påslaget är det sätt som lärosätet finansierar universitetets lednings- och stödverksamhet, och det dras från utbildningens och forskningens lönekostnader. Malmö universitet har under många år haft en lägre OH för forskning som finansierats genom en något högre OH på utbildning. I förra årets rektorsbeslut om nivån på vår OH beslutades att korrigera en obalans, vilket innebär en ökning av universitetsgemensamt OH-påslag för forskning med en procentenhet till 23 procent från år 2020 och med ytterligare en procentenhet (till 24 procent) från år 2021.

– I takt med att vårt universitet växer behöver även stödet till utbildning och forskning växa, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.
– Vi har tagit höjd för en nivå av vårt stöd som motsvarar de intäkter vi har, vilket innebär att vi måste vara restriktiva med resurserna för ledning, GV och biblioteket. Vi kan inte bli fler, men vi får inte heller bli sämre rustade för att möta framtidens utmaningar vilket ställer krav på prioriteringar och att göra rätt saker med de resurser vi har.