Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny organisation för OD beslutad av rektor

2019-04-04

ORGANISATION. På uppdrag av Malmö universitets rektor Kerstin Tham har Odontologiska fakultetens dekan nu lämnat ett förslag till omorganisation av fakulteten. Istället för 13 avdelningar och en tandvårdsmottagning har nu rektorn beslutat att fakulteten framöver kommer bestå av fyra enheter och en universitetstandvårdsklinik.

Rektor gav under hösten 2017 i uppdrag till Odontologiska fakultetens dekan att ta fram en målbild för en vidareutveckling av fakulteten. Organisation och arbetsformer skulle inte avvika på avgörande sätt från universitetets övriga fakulteter när det gäller ledning och styrning.

Odontologiska fakulteten (OD), den äldsta av Malmö universitets fakulteter, har skiljt sig från övriga fakulteter på framför allt två sätt:

  1. Indelningen i små avdelningar som utgår från de odontologiska ämnena och inte en indelning i större institutioner, och
  2. Chefs- och ledningsuppdragen inom fakulteten, avdelningsföreståndare och klinikchef, har varit uppdrag där dekan har utsett cheferna för tjänst tre år i taget.

På rektors beslutsmöte den 1 april 2019 beslutade ställföreträdande rektor

  • att godkänna förslaget till ny organisation, vilket innebar inrättandet av sektioner och en klinik for universitetstandvård inom Odontologiska fakulteten från och  med 190701,
  • att avveckla avdelningar inom Odontologiska fakulteten,
  • att uppdra åt dekan att genomföra organisationsförändringen i enlighet med förslaget

Gunilla Klingberg, dekan, Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet

– Rektorsbeslutet är en viktig milstolpe för oss, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten.
– Medarbetarna på fakulteten har på olika sätt varit involverade i planerna på omorganisation under en lång tid. Nu har vi ett framarbetat förslag till organisation att förhålla oss till. Vi vet hur vår nya organisation kommer att se ut. Som vid alla förändringar kommer det frågor och man kan känna osäkerhet, "vad innebär förändringen för mig personligen". Därför blir nu information och dialog viktiga delar i implementeringen och alla medarbetare kommer att kallas till informationsmöten. Konkret planerar ledningen för arbetet med rekrytering till de nya chefs- och ledningsuppdragen, tandvårdschef, klinikenhetschef och sektionschef. Rekryteringarna till dessa uppdrag ska göras tillsammans med kollegialt tillsatta grupper och inom kort kommer vi att gå ut med information även om detta.

Nästa steg
Program för gemensam introduktion och utbildning för samtliga chefer tas fram tillsammans med HR och ekonomiavdelningen, och den nya organisationen träder i kraft 1 juli med en praktisk implementering direkt efter semestern.

För mer information om omorganisationen på OD

Text: Johan Portland