Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny allians vill bli "Europauniversitet"

2019-04-09

GLOBALT ENGAGEMANG. EU satsar nu på lärosätesnätverk över nationsgränser – så kallade ”Europauniversitet”. Malmö universitet har tillsammans med sex europeiska lärosäten med stor geografisk spridning i Europa lämnat in en ansökan. Université de Lille i Frankrike är koordinerande lärosäte.

– Jag tror att vi har rätt goda chanser, trots tuff konkurrens. Vår ansökan är relevant med sitt fokus på sociala dimensioner, ökad inkludering och utveckling av utmaningsbaserat lärande för framtida samhällsengagerade europeiska unversitetsallianser, säger Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande.

Frankrikes president Emmanuel Macron höll hösten 2017 ett tal på Sarbonneuniversitetet där han lanserade idén om att skapa ”europeiska universitet”. Dessa nätverk, förklarade han, ska bland annat anordna program som låter studenterna studera utomlands på minst två språk, fungera som katalysatorer för utbildningsinnovation och sträva efter excellens.
Målet som sattes upp var att minst ett 20-tal sådana lärosätesnätverk ska vara i gång till 2024.  Övriga regeringschefer inom unionen ställde sig bakom förslaget och i höstas utlyste EU-kommissionen medel till ett antal pilotprojekt som ska starta redan i år. Först avsattes 30 miljoner Euro för ändamålet, men intresset var så stort att summan snart dubblerades. Med följd att sammanlagt tolv nätverk kan få stöd.

Sista dagen att anmäla intresse för att bli ett pilotprojekt var 28:e februari i år och totalt kom det in 54 ansökningar till kommissionen från olika europeiska samarbeten. En av dessa, benämnt InclusU (Inclusiveness in/for the European Union through a European University) – lämnades in av en allians bestående av sju universitet, varav Malmö universitet är ett. De övriga lärosätena i alliansen är: Mykolo Romerio universitet, Litauen, Wroclaw universitet, Polen, Babes-Bolyai universitet, Rumänen, Roma Tre universitet, Italien, Minho universitet, Portugal samt Lille universitet, Frankrike.

– Våra universitet har en god geografisk spridning över kontinenten och samtliga har förutom att de är lokaliserade såväl i större som mindre städer, också intressanta berättelser om hur de bidragit till utvecklingen i sina respektive regioner.
Vi har som lärosäten väldigt snarlika grundläggande värderingar och delar synen på universitetens roll i samhället, säger Cecilia Christersson.

I projektansökan har InclusU därför sammanställt gemensamma värden och en tydlig vision för sitt samarbete som ”Europauniversitet”. Vilket i korthet har fokus på :

  • Inkludering – för att inkludera individer som annars riskerar att hamna utanför högre utbildning.
  • Kvalitet – för att erbjuda kvalitativ utmaningsbaserad- och forskningsintegrerad utbildning. 
  • Medborgarskap – för att utbilda medborgare i kritiskt tänkande så att de kan bidra till demokratiska och hållbara samhällen.
  • Öppenhet – för inkluderande kunskapssamhällen såväl lokalt som globalt.

Partneruniversiteten har även utformat en tydlig struktur för sitt samarbete, en så kallad: transnationell strategisk plattform. Denna innehåller alltifrån styrelse, kvalitetssäkrings- och etikkommitté till ett EU Civic Lab där studenter i Student Challenge Hubs tillsammans med lärare, forskare och samhällsaktörer gemensamt ska kunna utveckla idéer och metoder för samhällsförbättring. Varje lärosäte har dessutom fått var sitt ansvarsområde – där Malmö universitet ska driva det gemensamma arbetet för att utveckla pedagogiken för det utmaningsbaserade universitet.

– Vi vill inom samarbetet ompröva mobilitet och internationalisering inom EU så vi än tydligare sätter studenterna i fokus för att vara med och driva samhällsengagemang, innovation, medskapande och kunskapsdelning.
– Att bygga långsiktiga allianser med fokus på att stärka inkludering, utveckla vuxnas lärande och bred delaktighet i kunskapsskapandet är en nyckel till universitetens viktiga bidrag till hållbar samhällsutveckling, säger Cecilia Christersson.
Besked om finansiering av pilotprojekten ska meddelas i juni.

Text: Per M Eriksson