Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu ska gemensamt verksamhetstöd utvärderas av extern utredare

2019-02-12

UTVÄRDERING. Att få fram förslag till vägledande principer, rekommendationer för fortsatt utveckling och en gemensam målbild. Det är syftet med den kvalitetsdrivande utvärdering av det gemensamma verksamhet som ska genomföras under året. 
– När vi nu har blivit universitet och fått ett utökat forskningsuppdrag är det viktigt att verksamhetsstödet är effektivt och ändamålsenligt och arbetar i linje med målen i Strategi 2022, säger Kerstin Tham, rektor och initiativtagare till utvärderingen. 

Jörgen Tholin har fått uppdraget att utvärdera Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd. Han är docent i pedagogik och har en lång och gedigen bakgrund både som utredare åt regeringen och SUHF och ledare vid olika svenska lärosäten. Tholin har bland annat varit rektor vi Högskolan på Gotland, prorektor vid Högskolan i Borås och universitetsdirektör vid Göteborgs universitet. 

Hans uppgift är nu, enligt rektors beslutsunderlag, att beskriva ”hur dagens verksamhetsstöd svarar upp mot tidigare beslut att skapa ett gemensamt verksamhetsstöd med bibehållen lokal närvaro”. Detta med tanke på att målet med att bilda ett gemensamt verksamhetsstöd var ”att öka kvalitén genom att utveckla gemensamma arbetssätt”.
Tholin ska utifrån intervjuer och genomgång av olika interna dokument dessutom ”identifiera hur framtidens verksamhetsstöd ska utvecklas” och jämföra stödverksamheten vid Malmö universitet med motsvarande vid andra lärosäten.

I den skriftliga rapport som ska lämnas till rektor senast 1 oktober i år ska det även återfinnas förslag till vägledande principer, rekommendationer och ”förslag på en målbild för verksamhetsstödet i linje med Strategi 2022”.
– Som vid all utvärdering är det främsta syftet med denna insats att vi på sikt ska kunna höja kvaliteteten på vår verksamhet.
– Vi behöver nu få kunskap om huruvida vårt verksamhetsstöd är utformat på bästa sätt för att vi ska kunna bedriva utbildning och forskning så effektivt och med så hög kvalitet som möjligt.
– Stödverksamheten är något vi behöver utforma tillsammans för att kunna fokusera på våra gemensamma mål, säger Kerstin Tham

Senast verksamhetsstödet vid vårt lärosäte blev utvärderat var för sju år sedan när Agneta Bladh (tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar och statssekreterare vid utbildningsdepartementet) fick detta uppdrag av dåvarande rektor Stefan Bengtsson. Bladhs utredning resulterade i sex rekommendationer och tre förslag till modeller för organisationsförändring.
Med utgångspunkt i denna utredning beslutade sedermera lärosätets styrelse att följa ett av förslagen, med följd att ett gemensamt verksamhetsstöd organiserades från och med januari 2015. Därefter har det skett ytterligare några ändringar inom administrationen – exempelvis har ett universitetkansli bildats (sammanslagning av de tidigare avdelningarna Utbildnings- och forskningsstöd samt Innovation och utveckling) samtidigt som fem fakultetskanslier har blivit tre administrativa kanslier.

Fotnot: SUHF är en förkortning för Sveriges universitets- och högskoleförbund.  

Text: Per M Eriksson