Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Många nöjda men få klarar doktorandstudierna på utsatt tid

2019-05-16

En intern utvärdering av forskarutbildningen visar att merparten av doktoranderna på Malmö universitet är nöjda med sin forskarutbildning – så också handledarna fast i lägre grad. Ändå är det få doktorander som lyckas bli färdiga i tid och många jobbar samtidigt med studierna.

Totalt finns omkring 200 doktorander och nästan lika många handledare, professorer och docenter, på Malmö universitet. Hälften svarade på den handledar- och doktorandenkät som gick ut för ett och ett halvt år sedan. Svaren är representativa för de olika fakulteterna.  Det är professor Mona Holmqvist som ansvarat för enkätstudien.
Mona200x200 

— För att säkra kvaliteten är det viktigt att ta reda på hur doktoranderna och handlederna uppfattar forskarutbildningen så att bästa möjliga stöd i arbetet ges, säger Mona Holmqvist. Att handleda är ett ”insynsskyddat arbete” som behöver granskas. I den här studien har vi fått möjlighet att se hur både handledare och doktorander upplever samma forskarutbildning.


Vilka är de viktigaste resultaten?

—Merparten av doktoranderna är tillfreds med den forskarutbildning de tillhör, säger Mona Holmqvist. Handledarna är också i stort nöjda men handledarna har också tydligare upplevelser av hög belastning och splittrad arbetssituation, vilket även doktoranderna uppfattar.

Studien visar även att det finns rutiner för förberedelse och minnesanteckningar vid handledning. Individuella utvecklingsplaner fungerar som dokument för uppföljning och planering.
De forskarstuderande är också i hög grad nöjda med tillgången till internationella forskarkontakter och att det får möjlighet att delta i vetenskapliga konferenser.

Sällan på heltid... får konsekvenser

Men doktorandstudierna utförs sällan på heltid. Närmare 80 procent av doktoranderna på OD, HS och LS arbetar samtidigt som de doktorerar. TS har flest doktorander på heltid. Detta påverkar också arbetssituationen. De som studerar på halvtid uppger att de lägger betydligt fler timmar på sin forskarutbildning än vad som förväntas. De heltidsstuderande upplever att de har en mer balanserad arbetssituation.

—Att vi har många doktorander på deltid får också konsekvenser på forskningsmiljön och det akademiska samtalet. Kontinuiteten i det vetenskapliga diskussionerna saknas, säger Mona Holmqvist.

Tar längre tid att doktorera

Studien pekar också på att det generellt tar längre tid att doktorera på Malmö universitet jämfört med hur det ser ut nationellt. Doktoranderna i Malmö blir alltså inte klara med sina doktorandstudier på den föreskrivna tiden. Det visade även den nationella doktorandspegeln 2013.

Det som däremot blivit betydligt bättre, jämfört med tidigare resultat i nationella doktorandspeglar, är förhållandet mellan handledare och forskarstuderande. Närmare fyra av fem doktorander är belåtna med sin handledare. Men drygt en av fem anser att handledaren utgjort ett hinder i forskningen.

Handledarna relativt färska

Det som också framkommer är att flera handledare är relativt färska i sitt jobb att just handleda. Få handledare har handlett många forskarstuderande.
—Handledningen på Malmö universitet är ofta individuell och textbaserad, säger Mona Holmqvist. Jag menar att den på många sätt borde utvecklas till grupp- och teamhandledning, där doktorander kan lära av varandra och där mindre erfarna handledare kan få stöd i sitt arbete av mer erfarna. Även design, datainsamling och analys skulle kunna inbegripas i handledning i stället för att framförallt fokusera på textproduktion.

I rapporten framkommer också en del intressanta bakgrundsfakta; Kvinnliga doktorander på Mau har ofta akademisk tradition hemifrån. Så är det inte för männen i alls lika hög grad. De äldsta doktoranderna finns på LS och de yngsta på TS.
Rapporten har nu kommunicerats till rektorsgruppen, dekaner, prefekter och doktorander.

Text: Helena Smitt