Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Remissvar till "Struten": välkomnar förslag om ökad handlingsfrihet

2019-06-28

Malmö universitet välkomnar flera av Styr- och resursutredningens förslag om att öka lärosätenas handlingsfrihet och förutsättningar för långsiktig planering. Det framkommer av det remissvar som nu har lämnats till utbildningsdepartementet.

Strut-utredningen, som blev klar tidigare i våras, föreslår ett nytt system för styrning och resurstilldelning för universitet och högskolor med mindre detaljerad uppföljning. Regeringen ska istället ta större hänsyn till lärosätenas olika uppdrag och förutsättningar. Betänkandet föreslår även en samlad proposition för forskning och utbildning. Målen ska preciseras i regleringsbrev med ett fyrårigt perspektiv. 

Malmö universitet ställer sig helt bakom utredningens förslag om att styrningen bör förändras till att vara mer långsiktig. Det är även positivt med en ökad dialog mellan lärosätena och regeringen som underlag till regleringsbreven. Förändringarna skulle öka lärosätenas handlingsutrymme och ge stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Samhällsansvaret ska vara integrerat i utbildning och forskning 
Vad gäller samverkan och samhällsansvar föreslår utredningen att det ska vara naturligt och integrerat i utbildning och forskning, vilket är i samklang med Malmö universitets nuvarande arbete. Däremot anser universitetet att utredningen borde ha framhållit lärosätenas roll i en internationell samhällskontext – både i fråga om utbildning och forskning. Flera lärosäten, däribland Malmö universitet, har ett starkt globalt engagemang och det är viktigt att styrningen främjar ett sådant arbete.

Tilldelningen av resurser behöver moderniseras 
Utredningen föreslår också omfattande förändringar av ersättningssystemet för högre utbildning. Malmö universitet välkomnar förslaget om ett samlat anslag för både utbildning och forskning. Däremot anser inte universitetet att historisk tilldelning externa forskningsmedel, ska utgöra grund för framtida fördelning. Även den framtida tilldelningen av resurser för utbildning bör moderniseras – framförallt att prislappssystemet slopas där olika utbildningar får olika ersättningar av staten. 

Text: Therese Svedberg