Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klimatramverk undertecknat: "Vi behöver lyfta på alla stenar"

2019-06-04

HÅLLBARHET. Klimatramverket är undertecknat.
Nu ska Rådet för hållbart universitet ta fram en handlingsplan – med målet att på sikt minska Malmö universitets klimatpåverkan.
– Vi behöver hjälpas åt och lyfta på alla stenar i vår verksamhet. Detta för att se hur vi kan dra vårt strå till stacken i denna viktiga fråga, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Genom ett samarbete inom SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, har det tagits fram ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier. Syftet med initiativet är, kortfattat, att engagera och vägleda landets universitet och högskolor i arbetet med att bidra till förverkligandet av det så kallade 1,5-gradersmålet och uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.   
I och med undertecknandet, som Kerstin Tham nu fattat beslut om, förbinder sig Malmö universitet att:

  • genom utbildning, forskning och samverkan bidra till att samhället i stort kan nå uppsatta mål,
  • arbeta för att minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser,
  • utifrån våra lärosätesspecifika förutsättningar sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar,
  • tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och samhällsmedborgare.

Det aktuella ramverket lyfter fram 13 nyckelområden inom vilka lärosätena kan genomföra åtgärder för att direkt eller indirekt bidra till minskad klimatpåverkan. Bland de direkta insatserna återfinns: tjänsteresor, energianvändning och fastighetsbestånd samt avfallshantering och mat och servering. Samtidigt lämnas en rad förslag på hur utbildning, forskning och samverkan än mer kan bidra till en klimatsmart utveckling. 
En stor utmaning för oss som universitet är naturligtvis våra flygresor och tillhörande koldioxidutsläpp. Här handlar det om att hitta en balans eftersom vi som sektor samtidigt har ett uppdrag att aktivt öka vår samverkan och internationalisering.  
– Det är därför viktigt att Rådet för hållbart universitet nu har fått i uppdrag att genomföra en grundlig analys i dessa frågor och bland annat revidera vår resepolicy.

Kerstin Tham menar att klimatramverket är en bra utgångspunkt för att vi tillsammans ska ta ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhetsfrågorna. För detta är något som berör, eller kommer att beröra, samtliga delar av myndighetens verksamhet.      
– Våra olika beredande organ behöver tänka till hur de kan bidra i detta arbete inom sina respektive områden. För nu vi har genom undertecknandet av ramverket förbundit oss att sätta upp mätbara mål, avsätta resurser för olika insatser samt se till att följa upp dessa, säger Kerstin Tham. 

Text: Per M Eriksson