Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De får medel för pedagogiska utvecklingsprojekt

2019-01-18

UTBILDNING. Utbildningsberedningen utlyste i maj 2018 bidrag till lärare för pedagogiska utvecklingsprojekt. Nio ansökningar inkom under sökperioden, och strax innan jul meddelades att rektor beviljat 368 000 kronor fördelat på fyra olika projekt.

Syftet med medlen är att stimulera projekt som bidrar till pedagogisk utveckling. Bland kriterierna för att beviljas medel fanns bland annat krav på att studenterna ska ha en aktiv roll i planering, genomförande och utvärdering av projektet. För samtliga kriterier, se nedan.

De fyra projekt som beviljats medel är ”Pedagogisk modell för kvalitetssäkrat och strukturerat lärande inom kommunal geriatrisk vård”, ”Fanfiction for the Teaching of English through E-stories”, ”Integrering av maktperspektiv i polisutbildning – pedagogisk samverkan mellan studenter och lärare” och ”Designing Integrative Evaluations for Student and Teacher Development”.

Mari-Louise Nilsson får tillsammans med Margareth Jeppson och Mariette Bengtsson vid HS 84 000 kr för projektet ”Pedagogisk modell för kvalitetssäkrat och strukturerat lärande inom kommunal geriatrisk vård”.
– Det här kommer att få stor betydelse för utveckling och kvalitet vid handledning av sjuksköterskestudenter inom den kommunala vården, säger projektledaren Marie-Louise Nilsson.

Björn Sundmark och Cecilia Olsson-Jers på LS beviljades 100 000 kronor för projektet ”Fanfiction for the Teaching of English through E-stories”. Cecilia Olsson-Jers ser fram emot den extra tid som medlen innebär:
– Jag kommer få möjlighet att på ett mer medvetet sätt reflektera över undervisning i högre utbildning än vad jag hinner med i vanliga fall. Det ser jag fram emot att göra tillsammans med Björn och studenterna, säger Olsson-Jers. 

Caroline Mellgren (HS) och Jesper Fundberg (LS) har fått 84 000 kr för det gemensamma projektet ”Integrering av maktperspektiv i polisutbildning – pedagogisk samverkan mellan studenter och lärare”, som utgår från hur maktaspekter påverkar polisiärt arbete, och hur kunskap om det kan integreras i polisutbildningen.
– Det är också en möjlighet att vidareutveckla forskningen om polisiärt arbete, vilket är viktigt för att kunna erbjuda en polisutbildning med hög forskningsanknytning, säger Mellgren och Fundberg.

Projektet adresserar utmaningen med att i fakultetsövergripande miljöer där undervisning och inlärning sker kunna tillgodose studenternas och lärares behov av att ge och ta emot återkoppling. Projektet huvudsyfte är att utveckla integrerat utvärderingsstöd i lärmiljöer där samhällsutmaningar belyses. Bakom ansökan ligger Camilla Nordgren, Daniel Spikol, Jonas Christensen och Petronela Tudorache.

För att beviljas medel krävdes att samtliga kriterier nedan beaktades:

- att projektet har en tydligt formulerad problemställning och pedagogisk idé som bidrar till pedagogisk utveckling

- hur projektets resultat och erfarenheter ska spridas inom universitetet

- hur projektet är förankrat i och motiverat utifrån vetenskap och/eller beprövad erfarenhet

- hur projektet stöder och stimulerar studenters lärande med måluppfyllelse i tydligt fokus alternativt bidrar till ökad förståelse av studenternas lärande

- hur studenterna har en aktiv roll i planering, genomförande och utvärdering av projektet