Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslut: åtgärder som ska minska risker

2019-02-07

RISKER. Bristande kommunikation mellan verksamhetsstöd och akademisk verksamhet.
Lokaler som inte stödjer verksamhetens behov.
Hög omsättning på chefer.
Det är några av de risker som lyftes i höstas i samband med institutionernas verksamhetsplanering och som under året ska hanteras på universitetsgemensam nivå.

Totalt nämns ett 20-tal risker och planerade åtgärder i dokumentet ”Universitetsövergripande åtgärder med anledning av riskanalyser 2018” som sammanställts av universitetskanslitet och som rektor Kerstin Tham fattade beslut om tidigare i veckan. De risker som nu ska hanteras på universitetsgemensam nivå är hämtade från de riskanalyser som institutionerna, avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet och biblioteket gjorde i höstas i samband med sin verksamhetsplanering inför årets verksamhet. Det handlar här om risker som respektive avdelning bedömer att de inte kan åtgärda på sin egen nivå inom verksamheten.

Dessutom har den trendspaning som universitetsstyrelsen genomförde i september utifrån frågor om ekonomisk utveckling, samhällsutmaningar samt internationalisering och social innovation beaktats i sammanställningen.
– Alla stora organisationer, inklusive vårt eget universitet, förändras ständigt. Med det följer utmaningar, stora som små.
– Men som jag uppfattar det är vi, på samtliga nivåer inom organisationen, medvetna om vilka problem vi står inför och hur vi ska arbeta med dessa för att kunna utveckla verksamheten i önskad riktning och nå målen i Strategi 2022, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö Universitet.

Några av de risker, enligt sammanställningen, som värderats högt och påföljande åtgärder, som under året ska hanteras på universitetsgemensam nivå, är:

* Risk: För hög arbetsbelastning och bristande psykosocial arbetsmiljö.
Åtgärder: Insatser utifrån handlingsplaner med anledning av medarbetarundersökning.
* Risk: Kvalitetssänkning inom utbildning på grund av stagnerade eller minskade anslag.
Åtgärd: Att poängtera behovet av höjd ersättning per helårsstudent i budgetunderlaget till departementet.
* Risk: Bristande kommunikation mellan akademisk verksamhet och stödverksamhet.
Åtgärder: Gemensam chefsintroduktion, kontinuerliga gemensamma chefsmöten.
* Risk: Lokalerna stödjer inte kärnverksamhetens behov.
Åtgärder: ”Omtag Niagara”, ny form av lokalförsörjningsplan och färdigställande av Campusplan.
* Risk: Hög omsättning av ledare.
Åtgärd: ”Utveckling av chefer och ledare, bl. a. förslag till chefs- och medarbetarpolicy”.
* Risk: Malmö universitet kan inte ”erbjuda tillräckligt attraktiva anställningsvillkor vilket leder till otillräcklig kompetensförsörjning”.
Åtgärder: Revidering av anställningsordning och meritportfölj samt utvecklig av kompetensförsörjningsprocessen.

Andra orosmoment som medarbetarna i organisationen flaggar för är att otydlighet vad gäller organisation och ansvar kan leda ”till att målen i strategin inte kan uppnås” samt att organisatoriska strukturer kan begränsa ”möjligheten att vara nyskapande och gränsöverskridande”.
– Vi måste hela tiden vara vaksamma efter olika fallgropar och hinder som kan finnas inbyggda i vår organisation, tidigare beslut och olika strukturer. Det är därför viktigt att vi kritiskt granskar våra olika styr- och stöddokument och reviderar dessa vid behov.
– Vi har nu, exempelvis, tagit fram en ny arbetsordning som börjar gälla från nästa årsskifte, säger Kerstin Tham.

Text: Per M Eriksson