Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Både ris och ros åt lärarutbildningarna

2019-04-16

Ifrågasatt kvalitet för förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot förskoleklass och åk 1-3. Hög kvalitet för grundlärarutbildningen mot fritidshem. De omdömena får de granskade lärarutbildningarna på Malmö universitet av UKÄ, Universitetskanslersämbetet, på tisdagen.
Tidigare har även grundlärarutbildningen åk  4-6 fått omdömet hög kvalitet.

Anders Linde Laursen_05

- Vi har läst UKÄ:s utlåtanden och kommer studera dem noggrant, säger dekan Anders Linde-Laursen på Fakulteten för lärande och samhälle. Det ges mycket ros åt alla våra utvärderade utbildningar och vi upplever att arbetet med självvärderingarna och hela utvärderingsprocessen varit drivande för vårt kvalitetsarbete.
- Samtidigt tar vi självfallet den kritik som riktas mot förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen F-3 på djupaste allvar. Dessa utbildningar får beröm, men i vissa delar även kritik, som vi tar med oss in i vår pågående kvalitetsutveckling.  

Malmö universitet har nu ett år på sig att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna.
- Under tiden pågår utbildningarna som vanligt för alla studenter och vi kommer anta nya studenter till dessa utbildningar till hösten, säger Anders Linde-Laursen.

Omfattande kritik nationellt

UKÄ, har under de senaste åren granskat alla förskollärarutbildningar och alla grundlärarutbildningar i Sverige. De är många. Av de nu granskade 19 förskollärarutbildningarna får 8 omdömet ifrågasatt kvalitet. Grundlärarutbildningarna har tre inriktningar; mot förskoleklass och åk 1-3, mot 4-6 och  mot fritidshem. Av de nu granskade F-3 utbildningarna får 11 av 18 omdömet ifrågasatt kvalitet, 9 av 18, 4-6 utbildningar, får omdömet ifrågasatt kvalitet och gällande inriktningen mot fritidshem får 4 av 12 omdömet ifrågasatt kvalitet.  Ser man på utfallet bedöms knappast Malmö universitets utbildningar ha sämre kvalitet än många andra lärosätens. När det gäller de tre grundlärarutbildningen på Malmö universitet får två av tre inriktningar hög kvalitet.

När det gäller både förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningens inriktning mot förskoleklass och åk 1-3, är det enbart bedömningsgrunden måluppfyllelse som får kritik. Alla de andra bedömningsgrunderna; personal, utbildningsmiljö, jämställdhet, uppföljning, åtgärder, återkoppling, studentperspektiv och arbetsliv och samverkan bedöms ha  tillfredställande kvalitet.

Det UKÄ bland annat kritiserar är att förskollärarutbildningen inte säkerställer att studenterna visar kunskaper inom det förskolepedagogiska området, vetenskapsteori och forskningsmetoder när examen utfärdas.  UKÄ skriver ” Utbildningen möjliggör och säkerställer inte heller att studenterna har kännedom om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när examen utfärdas.” UKÄ vill att Mau fortsätter att utveckla sambandet mellan examinationsmål, kursmål, innehåll, examination och bedömning.

När det gäller de tre inriktningarna mot grundlärarutbildningen på Malmö universitet är det alltså endast inriktningen mot F-3 som kritiseras. Även här är det måluppfyllelsen som fallerar, medan övriga bedömningsområden håller tillfredställande kvalitet.

UKÄ anmärker

UKÄ  anmärker bland annat på att grundlärarutbildningen mot F-3 inte säkerställer studenternas ämneskunskaper och kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder. UKÄ skriver: ”Bristerna i de självständiga arbetena visar på en avsaknad av aktuell forskningslitteratur eller avsaknad av motivering av vald forskningslitteratur. Utbildningen möjliggör och säkerställer inte att studenterna erhåller en fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.” UKÄ bedömer att det samlade underlaget visar brister i hur utbildningen integrerar ämneskurser, ämnesdidaktik och den verksamhetsförlagda utbildningen.

- Det är något förbryllande att F-3 inriktningen kritiseras ganska skarpt medan inriktningen 4-6 erhöll omdömet hög kvalitet, säger dekan Anders Linde-Laursen. De två utbildningarna bedrivs parallellt i Malmö, har likartad uppbyggnad och hämtar mycket inspiration från varandra.

Beröm för inriktningarna mot 4-6 och mot fritidshem

När det gäller grundlärare mot 4-6 berömde UKÄ den verksamhetsförlagda utbildningen, de studentaktiva lärandeformerna och den tydliga forskningsmiljön vid lärosätet. UKÄ framhöll särskilt den goda integrationen mellan utbildningens olika delar. Det samlade omdömet var hög kvalitet.  

UKÄ har mycket gott att säga om inriktningen mot fritidshem. Utbildningen och alla de granskade bedömningsområdena får omdömet hög kvalitet. UKÄ framhåller att det finns en  tydlig tråd genom utbildningen som säkrar progression. Upplägget av arbetet med vetenskaplig teori och vetenskapliga metoder är teoretiskt ambitiöst och utbildningen arbetar särskilt för att öka studenternas akademiska litteracitet.

Text: Helena Smitt