Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Åtgärder för att säkra etik och forskningsdokumentation

2019-05-16

FORSKNING. Utökad kommunikation om och kurser i etik och forskningsdokumentation. Samt en ny funktion i form av  administrativa uppstartsuppmöten för forskare som fått forskningsmedel.
Det är åtgärder som nu ska genomföras efter internrevisionens granskning av forskningsdokumentationen vid Malmö universitet.

Internrevisor Staffan Ivarsson genomförde den aktuella granskningen under fjolåret utifrån revisionsfrågan: lever hanteringen av forskningsdokumentation vid universitetet upp till de statliga kraven på ”god intern styrning och kontroll”. Ett spörsmål som i rapportens avslutande analys besvaras med att – så inte riktigt är fallet.
Granskningen visar, menar internrevisorn, att ”det finns stöd i frågor som gäller forskningsdokumentation men att gällande regler inte följs i tillräcklig grad” samt att detta är förknippat med risker som behöver reduceras.

Internrevisorn rekommenderade därför tidigare i våras universitetsstyrelsen att agera i ärendet. Med följd att rektor Kerstin Tham fick detta uppdrag, vilket hon i sin tur på måndagens beslutsmöte delegerade vidare till framförallt två beredande instanser inom organisationen: Rådet för forskningsetik samt Beredningen för forskning och forskarutbildning.

Enligt aktuellt beslut ska dessa i samråd genomföra en riktad kommunikationsinsats till forskare när det gäller etik och forskningsdokumentation. Insatsen ska genomföras i år och därefter vid behov med stöd av kommunikationsavdelningen. Huvudansvarig för frågan är Ronald Stade, ordförande för Rådet för forskningsetik och professor i freds- och konfliktvetenskap med inriktning mot antropologi.

Med stöd av delar av det gemensamma verksamhetsstödet ska den aktuella beredningen och rådet även under året skapa en ny tjänst eller funktion i form av administrativa uppstartsmöten för forskare som fått forskningsmedel.

Dessutom ska instanserna tillsammans ”ta fram förslag till kurser i etik och forskningsdokumentation till såväl doktorander som seniora forskare inom ramen för befintliga strukturer”.
Här är det Bo Petersson, ordförande för Beredningen för forskning och forskarutbildning, som är huvudansvarig och förslagen ska presenters för rektor i år och erbjudandet till seniora forskare ska finnas från och med nästa år.

– Frågor som rör etik i forskning och forskningsdokumentation är oerhört centrala för oss, liksom för andra lärosäten. Vi har som nyblivet universitet ett stort ansvar att leva upp till, såväl inom vår egen organisation som inför omvärlden.
– Jag ser, som ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning, fram emot att arbeta tillsammans med Rådet för forskningsetik och Kommittén för forskarutbildning och driva dessa frågor vidare, säger Bo Petersson, professor i statsvetenskap och IMER vid institutionen för Globala politiska studier (GPS).

Text: Per M Eriksson