Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarundersökningen ger underlag till förbättringar

2018-06-08

This text in English

ARBETSMILJÖ. Förra veckan avslutades den gemensamma medarbetarenkäten och Malmö universitet har fått ett första resultat och en övergripande analys av resultatet från undersökningsföretaget Springlife.

Lärosätets prestationsnivå, det vill säga summeringen av de undersökta förbättringsområdena, är medelhög på Malmö universitet, den ligger på 64,2 av hundra. Vårt resultat ligger i linje med Springlifes andra undersökta universitet och högskolor.

Det övergripande resultatet visar att kunskaper och kompetenser tas tillvara och att de närmaste cheferna ofta är bra på att ge positiv och konstruktiv feedback, men resultatet visar också att många upplever att de inte har rätt förutsättningar inom några av de viktigaste områdena på arbetsplatsen. 

– Det finns en hel del att förbättra för att universitetets medarbetare ska ha energi att driva verksamheten och hantera förändringar och utvecklingsarbete framöver. Nu behöver vi bryta ner resultatet och diskutera vad det står för och bestämma hur vi ska arbeta vidare med det på arbetsplatsen, säger Charlotta Ankarlilja, HR-chef.

– En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna arbeta med utvecklingsområdena i Strategi 2022 och medarbetarundersökningen är ett verktyg för att kunna jobba framåt.

Lärande i arbetet och även återkoppling från närmaste chef är lärosätets styrkor. Det övergripande resultatet visar att kunskaper och kompetenser tas tillvara, att arbetet är utvecklande och att närmaste chef ger möjlighet till kompetensutveckling. Överlag är de närmaste cheferna också bra på att ge både positiv och konstruktiv feedback.

Det är tydligt att vi ligger över riktvärdet för arbetsrelaterad utmattning, och medarbetarna upplever sig inte ha tillräckligt med tid för planering, genomförande och reflektion. Ett annat förbättringsområde är effektivitet, universitetet behöver som helhet bli bättre på att planera arbetet och att bryta ner gemensamma mål till en individuell nivå. Många medarbetare upplever att resurserna inte används på bästa sätt, vilket har en direkt koppling på arbetstakten. 

Universitetet hade lagt till en extra del om diskriminering, mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier som inte var med i den ordinarie enkäten. De svaren behöver brytas ner och analyseras för att bli möjliga att arbeta vidare med, men en första titt visar att 11,8 procent upplever sig ha blivit diskriminerade på grund av kön och 7,1 procent på grund av ålder. Det har framför allt gällt arbetsförhållande och lön. Även siffran för mobbning i arbetet ser ut att vara hög, sammanlagt 16,7 procent upplever sig ha utsatts det senaste året. Enkäten visar också att det har förekommit sexuella trakasserier det senaste året.

Läget idag

Alla arbetsplatser är i ständig förändring och vårt lärosäte är inget undantag. Det har varit nerdragningar, omorganisationer, stora flytt- och förändringsprojekt, och så den goda nyheten att vi blev universitet vilket både gav ny energi och gjorde att organisationen växlade upp ytterligare.

– Det finns ett stort engagemang hos medarbetarna här och vi har haft flera år med förändringsarbeten parallellt med det löpande som kan ha påverkat arbetsbörda och stressnivå, säger Charlotta Ankarlilja.

Samtidigt har flera processer och projekt initierats de senaste åren som bland annat syftar till en förbättrad arbetsmiljö. Arbetsordningen håller på att revideras för att öka kollegialitet och tydlighet i hur och var beslut fattas, och det finns en process som ska leda till förbättrad tids- och tjänsteplanering, som snart går in i en pilotfas. Det finns också en ny chefsintroduktion och fler chefsutbildningar för att stärka ledarskapet.

För dig som har frågor eller behov att prata om resultatet finns en beredskap. Ta i första hand kontakt med din chef och/eller HR-avdelningen.

Text: Johanna Svensson