Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Vill samla sexualitetsforskningen för hela Malmö universitet"

2018-01-24

NY ROLL: Universitetslektor Charlotta Holmström är ny föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS.
- Min ambition är att skapa en mer integrerad forskningsmiljö inom sexologi och sexualitetstudier, där alla fakulteter vid Malmö universitet är representerade. Vi vill också utveckla våra forskningssamarbeten nationellt och internationellt.

Charlotta-Holmström_mindre- Inom sexologi och sexualitetsstudier arbetar vi med frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter, säger Charlotta Holmström. Forskning om sexualitet belyser centrala aspekter gällande individ och samhälle, och undersöker frågor om normer, relationer, identitet, teknik, kropp, hälsa, makt, kultur, kön, klass och medborgarskap. Forskningen rör sig över hela fältet från den enskilda individen till samhällets institutioner, system och organisationer, och uppmärksammar ämnen och frågor inom medicin, psykologi, juridik, kriminologi, socialt arbete, socialantropologi och vårdvetenskap.

Ambitioner att....

På CSS har föreståndaren Charlotta Holmström ambitionen att utveckla en kollegial verksamhetskultur och en integrerad forskningsmiljö där gemensamma forskningsprojekt kan växa fram. Parallellt med att stimulera gemensamma forskningsprojekt inom CSS, kommer fokus även att ligga på att stärka nätverk och samarbeten både nationellt och internationellt. En annan ambition är att öka den externa forskningsfinansieringen.

Gränsdragningar i sexuella situationer

Tillsammans med kollegan och professor Lars Plantin är hon själv mitt inne i ett FORTE finansierat projekt som rör oklara sexuella situationer. Hur resonerar unga människor kring gränsdragningar i sexuella situationer? Hur tolkas och förstås ett ja och nej i sexuella situationer?
- Nu har vi samlat allt material från våra 12 fokusgrupper, säger Holmström. Under 2018 ska vi analysera och skriva kring dessa oklara situationer och vi hoppas vara färdiga med analysarbetet i slutet av året.

Det utesluter inte att ha höga ambitioner med CSS som kommer att utvärderas under 2018,  vilket Charlotta Holmström välkomnar. Utvärderingen görs internt men med två sakkunniga utanför Malmö universitet som granskare.
- På det här sättet får vi en möjlighet att göra en analys av verksamheten både vad gäller den vetenskapliga produktionen, forskningssamarbeten och samverkan. Vilka är våra styrkor och svagheter? CSS har funnits sedan 2014 och det är bra att det nu görs en utvärdering.

Nyordning

En annan nyordning på CSS är hur de 3 miljoner som årligen tillförs forskningscentrumen centralt  fördelas. 
- Vi har bildat en seniorforskargrupp som kommer att ses regelbundet för att gemensamt diskutera och komma överens om CSS-verksamhetens innehåll och riktning. Vi kommer även att hålla regelbundna kollegiemöten till vilka samtliga medarbetare som är knutna till CSS är välkomna. På så vis vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för kollegialt inflytande och engagemang inom CSS. 

Det säger Charlotta Holmström som vill mycket med det nya föreståndarskapet för CSS. I samma andetag berättar hon att hon fått ett nytt uppdrag av NIKK, Nordiska Ministerrådet att sammanställa och analysera befintlig kunskap om unga människor som har sex mot ersättning i Norden. En grupp nordiska forskare ska träffas om drygt en månad för att starta projektet där Holmström blir koordinator. Så det är mycket i görningen för den nya föreståndaren.

Text: Helena Smitt