Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Viktigt att vi arbetar i samklang på alla nivåer för att nå våra mål"

2018-09-27

STRATEGI 2022. Forskningssatsningar, sammanhållna universitetsmiljöer samt karriärvägar. Det var några frågor som lyftes när rektor och prorektor diskuterade ”Strategi 2022” med medarbetare vid fakulteter och institutioner i samband med terminsstarten.  
– För att vi ska kunna nå våra gemensamma mål behövs det återkommande dialoger på alla nivåer, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Rektor Kerstin Thams och prorektor Per Hillburs träffar med kollegorna på institutionerna och Odontologiska fakulteten genomfördes under senare delen av augusti och innevarande månad. Syftet med mötena var bland annat att få höra hur medarbetarna uppfattar och kan koppla sin del av verksamheten till målen och utvecklingsområdena i styrdokumentet ”Strategi 2022”.  
– Målen i ”Strategi 2022” är något vi ska försöka uppnå som lärosäte som helhet och varje institution bidrar med olika delar i denna process.
– Det var därför väldigt intressant att få lyssna på och diskutera med kollegorna om hur de olika institutionerna arbetar, eller avser att arbeta, för att genomföra sina respektive förflyttningar, säger Per Hillbur.  
  
Totalt under dessa möten har Kerstin Tham och Per Hillbur träffat hundratals medarbetare. Besöken har inletts med en kort introduktion av gästande rektorer, därefter har ordet lämnats fritt till medarbetarna på plats.
– Det kändes som en bra ”timing” för mötena.
– När vi träffades hade medarbetarna ganska nyligen startat sin termin och precis hunnit börjat fundera över och diskutera såväl höstens arbete som kommande budgetarbete och mer långsiktiga planer, säger Kerstin Tham.

Under mötena lyfte kollegorna en rad olika frågor och ämnen som är kopplade till innehållet i ”Strategi 2022” – detta beroende på var respektive del av organisationen befinner sig i sin utveckling. Det handlade om allt från rekrytering av internationella forskare, mer sammanhållen tid för forskning och vetenskapligt förankrad utbildning till kollegialitet och övriga akademiska värden.
– Samtalen visade, än en gång, på bredden inom vårt lärosäte, samtidigt som det framgick att flera saker och utmaningar är gemensamma för de olika institutionerna. En annan sak, som var väldigt tydlig, är det enormt stora engagemang som finns bland medarbetarna, säger Kerstin Tham.

I samband med institutionsträffarna skrevs noggranna minnesanteckningar av Josef Chaib, utredare på universitetskansliet (och doktorand i statsvetenskap). Dessa ska nu sammanställas och analyseras för att kunna fungera som underlag för vidareutveckling av verksamheten.
– Det är viktigt att vi arbetar i samklang på alla nivåer för att nå våra övergripande mål.
– Att ta del av universitetslärarnas beskrivningar av verksamhetens utmaningar och möjligheter är en viktig förutsättning för att vi i ledningen ska kunna leda och stödja universitetets fortsatta transformation från högskola till universitet.
– Denna typ för institutionsmöten, där vi diskuterar med utgångpunkt i vår universitetsgemensamma strategi, är mycket värdefulla för oss, avslutar Kerstin Tham.

Text: PM Eriksson