Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärderade forskningscentrum får fortsatt finansiering

2018-09-28

Forskningscentrumen IOTAP, CSS och CTA får alla fortsatt basfinansiering de kommande åren. Beslutet har fattats av rektor efter resultatet av de externa utvärderingar som genomförts under våren 2018.

Forskningscentrumen vid Malmö universitet utvärderas vart femte år. Under 2018 har Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Internet of Things and People Research Center (IoTaP) och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) granskats.

Tre huvudkriterier

Varje centrum har utvärderats av två externa sakkunniga som bedömt i vilken mån centrumet lever upp till utvärderingens kvalitetskriterier: allmänna kriterier, forskargrupper och vetenskapliga.

De allmänna kriterierna rör exempelvis vision och långsiktiga mål, graden av internationalisering, samverkan och hur dynamisk forskningsmiljön är.
Kriteriet beträffande forskargrupper handlar om långsiktiga internationella nätverk och samarbeten, synergieffekter inom utbildnings- och forskningsområden, extern finansiering samt hur väl centrumet lyckas locka såväl seniora som juniora forskare.
De vetenskapliga kriterierna innefattar forskningens originalitet, antalet publikationer i internationella tidskrifter och andra publikationer samt antalet citeringar.

Fyrgradig skala

Inom dessa områden har de sakkunniga betygsatt centrumen efter en fyrgradig skala: underkänd, bra, mycket bra och excellent. Slutligen har man rekommenderat om verksamheten ska fortsätta, fortsätta med vissa reservationer eller avslutas.
— De sakkunniga har i hög grad utgått från centrumens självvärderingar men också strategidokument, hur mycket pengar som kommit in och förstås publiceringar, säger professor Bo Petersson, rektorsråd för forskarutbildnings- och forskningsfrågor.
IOTAP har granskats av Steffen Becker, professor vid Universität Stuttgart, och Eva Hornecker, professor vid Bauhaus Universität i Weimar. Båda ger betyget excellent rörande extern finansiering och samverkan med andra aktörer, och excellent respektive mycket bra när det gäller hur mycket centrumets publikationer har citerats.    
— Allmänt kan man säga att de sakkunniga är imponerade över hur mycket externa medel IOTAP lyckats dra in, och hur väl man lyckats etablera sig i forskningslandskapet på kort tid, säger Bo Petersson.
Roger Ingham, professor vid University of Southampton, och Teela Sanders, professor vid University of Leicester, har granskat CSS.
— Teela Sanders lyfter särskilt hur väl forskare samarbetat tvärvetenskapligt inom ramen för CSS och hur internationellt erkänt det är, säger Bo Petersson.

CTA har utvärderats av professor Ulla Kinnunen, Tampere universitet, Finland, och av Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde. Att centrumet lyckats skapa en unik, flervetenskaplig forskningsmiljö och ett vitalt samarbete med viktiga intressenter och organisationer, är ett par saker som framhålls
—   Men de efterlyser mer medvetna publikationsstrategier och att man vågar sikta högre mot publicering i högt rankade publikationer, säger Bo Petersson.

Ska presentera åtgärdsplan

Samtliga utvärderade centrum beviljas efter rektorsbeslut fortsatt basfinansiering 2019-2023:
” Varje forskningscentrum ska vid sin höstdialog 2018 presentera en åtgärdsplan for att möta de rekommendationer som framkommit i utvärderingarna. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering ska därutöver inför vårdialogen 2021 inlämna en progressionsrapport som beskriver och analyserar utfallet av företagna åtgärder beträffande de utvecklingsområden som utvärderingen föranlett. Fortsatt basfinansiering under 2022 och 2023 förutsätter en godkänd progressionsrapport.”
— Centrumen är universitetets spetsforskningssatsningar, vårt skyltfönster utåt som får central finansiering. Då vill vi ha ett kvitto på att de står sig väl i både nationell och internationell konkurrens, säger Bo Petersson.
IOTAP har även utvärderats av KK-stiftelsen.

Text: Magnus Jando