Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdrag: säkra forskningens kvalitet

2018-03-27

FORSKNING. Insatserna för att säkra kvaliteten fortsätter.
Nu ska professor Bo Petersson leda arbetet med att utveckla och implementera ett ramverk för kvalitetsarbete inom forskning på Malmö universitet.
– Ett såväl spännande, intressant som ansvarsfullt uppdrag, säger han. 

Bo PeterssonBo Petersson, professor i statsvetenskap, fick uppdraget formellt under måndagen (vecka 13) när rektor Kerstin Tham fattade beslut i ärendet. Han har därför ännu inte hunnit ta ställning till hur arbetet ska fortskrida fram till nästa höst när ett förslag ska överlämnas till rektor.
– Det är det alldeles för tidigt att uttala sig om.
– Men det jag kan säga är att jag allmänt vill undvika dubbelarbete. Så vi kommer naturligtvis under processen att ta tillvara på det goda kvalitetsarbete som redan i dag finns på universitet. Det gäller inte minst den seminariekultur som vi har.  

Av rektorsbeslutet framgår det att det aktuella kvalitetsramverket ska utgå universitets Strategi 2022 samt att det ska länkas samman med de processarbeten som genomförs för stödet till forskningen och för att planera, budgetera och följa upp verksamheten. Dessutom ska det finnas en tydlig gränsdragning ”mellan vad som inkluderas i kvalitetsramverket för forskning respektive utbildning på forskarnivå”.
Bo Petersson var, för övrigt, även ansvarig för framtagandet av det sistnämnda – ramverket för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivån – som blev fastställt i januari i år.
Tidigare har det dessutom inrättats och implementerats ett kvalitetsramverk för utbildning på grund nivå och avancerad nivå, där riktlinjerna för de olika komponenterna nyligen kom på plats efter ett tidigare rektorsbeslut.  

Förutom att Bo Petersson och kollegor ska arbeta fram lärosätets interna ramverk för forskningskvalitet planeras även att universitetets forskning under 2019 ska genomgå en extern kollegial granskning som relaterar till Universitetskanslersämbetets, UKÄ, kvalitetssäkringssystem.
– Det kommer naturligtvis att bli ett intrikat växelspel att integrera vårt arbete med kommande externa granskningar av vår forskning, säger Bo Petersson, som även är rektorsråd för forskarutbildnings- och forskarfrågor samt ordförande i forskarutbildningsutskottet.

Text: PM Eriksson