Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

UKÄ ska granska universitetets kvalitetssäkringsarbete

2018-03-09

KVALITET. Självvärdering, studentinlaga och fördjupande platsbesök av bedömarna. Det står på agendan när UKÄ under året ska granska Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete.
– Det är positivt att vårt kvalitetsarbete ska genomlysas.
– Tidigare HSV- eller UKÄ-utvärderingar har varit kvalitetsdrivande och haft en positiv inverkan på utvecklingen av utbildningarna, säger Inger Lindstedt, huvudansvarig för arbetet med självvärderingen.

Inger LindstedtEn intern arbetsgrupp håller nu på med förberedelserna inför det första steget i UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) granskning – självvärderingen. Gruppen har, bland annat, tagit fram en tidsplan och nyligen skickat ut information och instruktioner till dekanerna inför vårens insatser.  
– Självvärderingen kommer att skrivas samman av arbetsgruppen utifrån underlag som ska lämnas in av fakulteterna. Så arbetet kommer att involvera medarbetare på samtliga nivåer inom lärosätet, fortsätter Inger Lindstedt, professor emerita på Konst, kultur och kommunikation, K3.
Fakulteternas underlag – med beskrivningar över deras respektive kvalitetsarbete och sammanställning av tillhörande interna dokument – ska vara klara under innevarande månad. Därefter väntar ett intensivt skrivarbete, genomläsningar av interna och externa kollegor samt återkopplingar och justeringar innan den slutgiltiga självvärderingen ska lämnas in den 11 juni (obs, har senare ändrats till 5 juni) till UKÄ.

Enligt instruktionerna från UKÄ ska den aktuella självvärderingen omfatta 30 till 50 sidor och ha fokus ”på analys av hur systematiken i kvalitetetsarbetet fungerar och om det leder till uppsatta mål” samt innehålla konkreta ”belägg för att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och säkerställer hög kvalitet i lärosätets utbildningar”.
Det aktuella analysarbetet ska samtidigt utgå från sex – av UKÄ fastställda – bedömningsområden. Dessa är:

  • styrning och organisation,
  • förutsättningar,
  • utformning, genomförande och resultat,
  • jämställdhet,
  • student- och doktorandperspektiv,
  • arbetsliv och samverkan.

När väl självvärderingen är inlämnad väntar sedan två platsbesök av UKÄ:s bedömargrupp. För Malmö universitets del är det första besöket inplanerat i början av oktober, medan det andra sker i slutet av november.
Syftet med besöken är ”att ge bedömarna möjlighet att ställa kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering” samt att titta närmare på ”lärosätets kvalitetsarbete i praktiken” inom olika utbildningsmiljöer, så kallade ”fördjupningsspår”.
– Hur många spår de väljer vet vi inte förrän efter första besöket av UKÄ. Men vanligtvis väljer bedömargruppen fyra till sex spår vid större lärosäten, säger Inger Lindstedt.
Utöver självvärderingen och platsbesöken kommer även en studentinlaga utgöra underlag för bedömargruppen. I denna inlaga får de lokala studentkårerna ge sin syn på studentinflytandet i lärosätets kvalitetsarbete.
Beslut och omdöme från UKÄ väntas i början av nästa år.

De aktuella granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är en av fyra delar av UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem som ska användas under 2017 till 2022. Övriga delar i systemet är: prövningar av examenstillstånd, tematiska utvärderingar och utbildningsutvärderingar.  

Arbetsgrupp för självvärdering
Inger Lindstedt, huvudansvarig, professor emerita, K3
Anna Sandell, Universitetskansliet
Christian Stråhlman, Universitetskansliet
Peter Jönsson, Universitetskansliet
Monika Patay, Universitetskansliet
Tina Josefson, Universitetskansliet
Susanne Folestam, Universitetskansliet/ledningsstöd Hälsa och samhälle
Elisabet Hammaburg, Universitetskansliet/ledningsstöd Teknik och samhälle
Daniel Bengmark, Universitetskansliet/ledningsstöd, Odontologiska fakulteten
Birgitta Magnusson, Universitetskansliet/ledningsstöd, Kultur och samhälle
Gunilla Löfström, Lärande och samhälle
Anna Bogeskär Brandt, Universitetskansliet
Cristina Liljeroth, Ledningsstab

Text: PM Eriksson