Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nytt platsbesök av UKÄ:s bedömare

2018-11-13

KVALITETSUTVÄRDERING. Dialoger som kvalitetsmetod, kursutvärderingsprocessen och forskningsanknytning. UKÄ:s bedömare ska granska tre fördjupningsspår vid sitt andra besök i höst på Malmö universitet.
– Varje utvärdering ger ny kunskap om våra styrkor och svagheter som vi kan använda för att ytterligare förbättra kvaliteten i våra utbildningar, säger Inger Lindstedt, ansvarig för förberedelserna inför UKÄ-besöket.  

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderare kommer till Malmö universitet i slutet av innevarande månad, måndag 26 till fredag 30 november. Här ska de, något förenklat, titta närmare på hur lärosätets kvalitetssäkringssystem och kvalitetsarbete fungerar i praktiken. Utgångspunkten för insatsen är tre utvalda fördjupningsspår som ska belysas inom sammanlagt fyra utbildningar (två utbildningar/spår) och två fakulteter.
Här är fördjupningsspåren samt de utbildningar och fakulteter som ska granskas:

  • Dialoger som kvalitetsmetod – International relations (Kultur och samhälle) samt Datavetenskap och applikationsinriktning (Teknik och samhälle),
  • Utbildningsnära kvalitetsarbete med särskilt fokus på kursutvärderingsprocessen – förskollärarutbildningen (Lärande och samhälle) och tandläkarutbildningen (Odontologiska fakulteten),
  • Forskningsanknytning – Fakulteten för kultur och samhälle samt Fakulteten för hälsa och samhälle.

Inför det kommande besöket har bedömarna begärt att få in dokument som underlag för respektive spår. Det har varit ett intensivt arbete som involverat många inom organisationen. Dokument och försättsblad är uppladdade på UKÄ Direkt, där bedömarna har tillgång till dem. I slutändan blev det 194 dokument och 8 försättsblad där alla dokument är förtecknade och förklarade. Det handlar om allt från styrdokument för kvalitetsarbete, kompetensförsörjningsplaner och rapporter till minnesanteckningar, underlag och agendor.
– Bredden på dokumenten, som UKÄ vill ta del av, visar, om inte annat, hur både viktigt och komplext kvalitetsarbetet är på ett lärosäte, fortsätter Inger Lindstedt, professor emerita i medie- och kommunikationsvetenskap.

UKÄ:s bedömare har även tidigare i höst (inledningen av oktober) besökt Malmö universitet. Vid detta tillfälle träffade de en rad ledningspersoner och medarbetare som ansvarar för eller arbetar med kvalitetsfrågor vid lärosätet. Några av dem som deltag i dessa samtal var rektor Kerstin Tham, prorektor Per Hillbur och dekaner samt prefekter och externa ledamöter i fakultetsstyrelserna.

Dessförinnan, i början av juni i år, lämnade universitetet även in en självvärdering av lärosätets kvalitetssäkringsarbete till UKÄ. Det var ett dokument på 50 sidor som arbetades fram under våren och som involverade ett stort antal medarbetare på samtliga fakulteter och inom gemensamt verksamhetsstöd.
Utöver denna självvärdering och de båda platsbesöken kommer även en student- och doktorandinlaga att utgöra underlag för bedömargruppen. Beslut och omdöme från UKÄ väntas i början av nästa år.

Text: Per M Eriksson