Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

UKÄ-bedömare besöker universitetet

2018-09-19

KVALITETSUTVÄRDERING. Inom kort får Malmö universitet besök av UKÄ:s bedömare. Här ska tillsynsmyndighetens representanter på plats titta närmare på lärosätets kvalitetssäkringssystem för utbildning på samtliga nivåer.
– Externa utvärderingar är kvalitetsdrivande och bidrar till en positiv på utveckling av våra utbildningar, säger Inger Lindstedt, huvudansvarig för arbetet med självvärderingen och ansvarig för förberedelserna inför UKÄ-besöket.

Malmö universitet lämnade in en självvärdering av lärosätets kvalitetssäkringsarbete till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i början av sommaren (5 juni). Arbetet med att framställa det 50 sidor tjocka dokumentet hade då pågått under hela våren och involverat ett stort antal medarbetare på samtliga fakulteter och inom det gemensamma verksamhetsstödet samt ett antal externa läsare.
– Det var ett väldigt intensivt, men samtidigt lärorikt, arbete att sammanställa och skriva självvärderingen. Det var och är otroligt nyttigt att få gå till botten med dessa frågor, säger Inger Lindstedt.

Nu har Universitetskanslersämbetets bedömargrupp läst och analyserat dokumentet och i början av nästa månad (första till tredje oktober) är det dags för UKÄ-bedömargruppens första platsbesök i Malmö.  Här är det tänkt att de bland annat ska ha ”möjlighet att ställa kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering”.
Dessutom ska bedömarna i samband med besöket identifiera ett antal så kallade fördjupningsspår – inom vilka de vid en uppföljande veckolång visit i slutet november ska analysera hur kvalitetsarbetet fungerar i praktiken.  
– Hur många fördjupningsspår bedömarna kommer att titta närmare på, eller vad de ska innehålla, bestäms inte förrän efter första besöket, förklarar Inger Lindstedt.

Under oktoberbesökets andra dag ska bedömargruppen träffa en rad ledningspersoner och medarbetare som ansvarar för eller arbetar med kvalitetsfrågorna vid Malmö universitet. Det är representanter för: 

  • universitetsstyrelsen (däribland en lärarrepresentant, professor Carina Listerborn),
  • universitetsledning (rektor Kerstin Tham, prorektor Per Hillbur och universitetsdirektör Susanne Wallmark samt rektorsråd Bo Petersson),
  • externa ledamöter i fakultetsstyrelserna,
  • dekaner och prefekter,
  • kvalitetskoordinator på såväl gemensam som fakultetsnivå inom samtliga utbildningsnivåer,
  • det gemensamma verksamhetsstödet, AKL och Biblioteket
  • externa kontaktpersoner i organisationer där verksamhetsförlagd utbildning, VFU, anordnas.

Inför det aktuella platsbesöket har det under terminsstarten anordnats ett flertal seminarier – under vilka representanter för de kallade funktionerna har deltagit.
– Under seminarierna har vi bland annat tittat på olika styrkor och svagheter i vår självvärdering och diskuterat frågor som vi fick från våra externa läsare i samband med att vi sammanställde dokumentet.
– Diskussionerna var givande och intresset för seminarierna var stort. Det visar att både ansvariga och medarbetare tar dessa frågor på stort allvar, avslutar Inger Lindstedt.   
 
Utöver självvärderingen och platsbesöken kommer även en studentinlaga utgöra underlag för bedömargruppen. I denna inlaga har de tre lokala student- och doktorandkårerna fått ge sin syn på och erfarenheter av lärosätets kvalitetsarbete. Under det första besöket kommer bedömargruppen även att träffa representanter för studenterna och doktoranderna.
Beslut och omdöme från UKÄ väntas i början av nästa år.

Text: PM Eriksson