Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Turordning fastställd för utvärderingar

2018-04-19

KVALITET. Universitetets forskning och sammanlagt tolv utbildningsprogram ska utvärderas under nästa år. Det framgår av den utvärderingscykel för kommande sexårsperiod som nu är fastställd. 
– Vi tar detta på stort allvar. Kvalitetsarbetet är väldigt viktigt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, säger Anna Sandell, kvalitetskoordinator på Universitetskansliet.  

Malmö universitet håller, som vi tidigare berättat på medarbetarsidorna, på med att skapa ett tydligt, transparent och systematiskt kvalitetsarbete inom lärosätets utbildning på samtliga nivåer och forskning. Bland annat har det hittills tagits fram ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå – och ett motsvarande ramverk när det gäller forskningskvalitet är under utveckling.
En av komponenterna, enligt ramverken, i kvalitetsarbetet inom utbildningarna på samtliga nivåerna är regelbunden utvärdering med både interna och externa bedömare. I den utvärderingscykel – som rektor Kerstin Tham fattat beslut om i veckan – har turordning nu fastställts för dessa granskningar under kommande sex år.  
Totalt är det 75 utbildningsprogram, tolv forskarutbildningsämnen och lärosätets forskning som ingår i den aktuella cykeln. Utbildningar och forskarutbildningsämnen som nyligen granskats av eller som kommer att granskas av UKÄ under perioden ingår inte i cykeln.
Det är ett stort projekt som vi tar på oss. Vi har därför haft tät dialog med dekanerna och andra ansvariga på fakulteterna för att få ihop detta på bästa möjliga sätt, säger Anna Sandell.

Först ut att utvärderas under nästa år är tolv utbildningsprogram på grund nivå och avancerad nivå, däribland: Urban studies (masterprogram på engelska), socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet samt datateknik och mobil IT: högskoleingenjörsutbildning. 
Enligt de riktlinjer som är framtagna inför utvärderingarna ska de utbildningsansvariga genomföra en självvärdering där de bland annat ska beskriva: utbildningens innehåll (utifrån en rad aspekter som pedagogik, forskningsanknytning och internationalisering); lärarkompetens och lärarkapacitet; lärandemiljö och infrastruktur samt verksamhetsförlagd utbildning.
Därutöver ska de aktuella bedömargrupperna under utvärderingarna även ta del av utbildningsplaner, nyckeltal och urval av studenters självständiga arbeten samt sammanställningar av alumnenkäter. Det ska dessutom genomföras dialoger mellan bedömargrupperna, företrädare för utbildningarna och studentrepresentanter.

Under nästa år ska även universitetets forskning utvärderas av externa bedömare. Några detaljer om vilka delar som kommer att beröras och tillvägagångssätt är dock ännu inte klara eftersom arbetet fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. Under påföljande år, 2020, ska sedan fakultetsvisa utvärderingar av forskarutbildningarna påbörjas – där en fakultet per år granskas under en femårsperiod.

Fotnot: I år genomför Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en utvärdering av Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete. Under året kommer UKÄ  att utvärdera grundlärarutbildningens inriktningar: fritidshem och F-3 samt förskollärarutbildningen. Därpå kommer även  ämneslärarutbildningen där ämnena svenska, matematik, bild, idrott och samhällskunskap att vara i fokus. 

Text: PM Eriksson