Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stödjare hjälper till med jämställdhetsintegreringen

2018-01-25

ARBETSMILJÖ. I höstas genomfördes en rad dialoger för att öka kunskapen om genus och hur ojämställdhet skapas i akademin. Nu finns en grupp interna genuscoacher som kan ge stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Nu finns en grupp med stödjare/genuscoacher som har i uppdrag att vara en resurs till de i vår verksamhet som arbetar för att genomföra handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. De som arbetar som stödjare är Elisabet Hammaburg, Gunnar Krantz, Jesper Fundberg (som är tjänstledig för närvarande), Johanna Bengtsson, Susanna Hedenborg och Cristina Liljeroth. 

– Vi arbetar konsultativt för att stödja verksamheten i sitt uppdrag, vilket innebär att vi inte tar över men kan vara ett stöd och bollplank till chefer och medarbetare. Om du vill engagera oss i ditt arbete, kan du kontakta mig, säger Cristina Liljeroth som samordnar stödjaruppdraget. 

Den 15 maj 2017 fattade rektor beslut om en handlingsplan som ska göra att Malmö universitet 2020 blir ett mer jämställt lärosäte. Det handlingsplanen fokuserar på är bland annat att studenter på våra professionsutbildningar i framtiden ska lämna Malmö universitet med tillräckliga kunskaper om genus och om hur kön och makt görs inom den profession de utbildar sig för. Det handlar också om jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer och jämställda akademiska karriärvägar.

Öka kunskapen om ojämställdhet i akademin

En del av handlingsplanen är att öka kunskapen om genus och hur ojämställdhet skapas i akademin. I höstas hölls kunskapshöjande dialoger med Utbildningsberedning, utbildningsnämnder och prefekter för att stödja förändringsarbetet inom professionsutbildningarna, och under våren 2018 kommer programledare och kursansvariga att bjudas in via Akademiskt lärarskap (AKL) för kunskapshöjande dialoger om hur man kan arbeta utifrån olika utbildningars förutsättningar.

Under hösten genomfördes också kunskapshöjande dialoger för anställningsnämnder och prefekter utifrån rekrytering och urval utifrån målet att skapa jämställda akademiska karriärvägar. Det genomfördes också dialoger för ekonomer och prefekter kopplat till resurser och fördelning av tid och ekonomiska utrymmen. 

– Tanken här var att skapa dialog och medvetenhet om hur resurser fördelas för att säkerställa att kvinnor och män får likvärdiga möjligheter att bedriva forskning och meritera sig, säger Cristina Liljeroth.

I januari 2017 startade Malmö högskola sitt jämställdhetsintegreringsarbete genom att Malmö högskolas ledningsgrupp genomförde en workshop om kön och makt i akademin, med målet att föra en dialog om hur ett jämställt ledningsarbete kan bidra till jämställda verksamheter.

Text: Johanna Svensson