Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Start för val till fakultetsstyrelserna

2018-10-26

STYRNING. Fakultetsstyrelserna får fler beslutsbefogenheter när den nya arbetsordningen träder i kraft om drygt ett år. Nu förbereder sig de ansvariga på fakulteterna inför kommande val till dessa kollegiala organ.
– Ju högre deltagande i valen, desto mer legitimitet får kollegorna som blir invalda i styrelserna, säger Thomas Strandberg, biträdande administrativ chef och delaktig i framtagandet av riktlinjerna inför aktuella val.  

Universitetsstyrelsen fattade nyligen beslut om en reviderad arbetsordning för Malmö universitet – som ska gälla från och med 1 januari 2020. När denna träder i kraft kommer lärosätets fakultetsstyrelser att få ett utökat beslutsmandat när det gäller exempelvis respektive fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar.
Enligt den nya arbetsordningen ska även fakultetsstyrelsernas sammansättning ändras något jämfört med i dagsläget. Rektor Kerstin Tham har därför nu beslutat att förlänga de nuvarande fakultetsstyrelsernas mandat till sista mars i nästa år. Detta för att de ska få mer tid till att genomföra val av sina efterträdare inom respektive enhet.

Under hösten har det även tagits fram nya övergripande ”riktlinjer vid val till fakultetsstyrelse” som överensstämmer med den beslutade arbetsordningen (mer om riktlinjerna, se länk i anslutning till denna text).
Riktlinjerna har diskuterats vid flera tillfällen i universitetets ledningsgrupp inför fastställande och ärendet har beretts av Thomas Strandberg, administrativ kanslichef Christian Rohman (Lärande och samhälle) och jurist Hans Jonsson.
Det första steget i dessa valprocesser på fakulteterna är att utse valberedningarna – ett arbete som hålls samman av de administrativa cheferna.
Inbjudningar om att nominera kandidater till beredningarna har därför redan skickats ut via mail till medarbetarna på samtliga fakulteter. De har fram till månadsskiftet på sig att förslå kollegor som de vill ska ingå i dessa församlingar och därefter ska fakultetsstyrelserna fatta beslut om valberedningarnas sammansättning senast i mitten av nästa månad.   

Valberedningarna ska, i enlighet med den nya arbetsordningen, ha tre till sex ledamöter som alla ska ha anställning som lärare och vara placerade vid berörd fakultet. Dessutom ska kvinnor och män vara jämnt representerade.
Valberedningarnas uppgift är att föreslå lärarrepresentanter, ersättare för lärarrepresentanterna samt externa ledamöter till respektive fakultetsstyrelse.
Under februari och mars nästa år är sen planen att de utsedda valberedningarna ska presentera utsedda kandidater samt att valen till fakultetsstyrelserna ska genomföras.  
Med tanke på fakultetsstyrelsernas utökade beslutsmandat, i samband med att kommande arbetsordning träder i kraft, är såväl nomineringar till valberedningarna som påföljande val till styrelserna väsentliga delar i ambitionen att stärka det kollegiala inflytandet på lärosätet. Vi hoppas därför på ett stort engagemang och deltagande i båda fallen, säger Thomas Strandberg.

Text: Per M Eriksson