Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samhällsrelation – en integrerad del av forskning och utbildning

2018-12-14

SAMVERKAN. Mau innovation, ett innovationskontor med uppgift att vara en katalysator för universitetets arbete med nyttiggörande av kunskap samt en samlande nod för innovation inrättas den 1 januari 2019. Uppdraget är att i samverkan med andra samhällsaktörer verka för att kunskap, kompetens och kreativitet kommer till nytta och bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle.

För fyra år sedan började arbetet med en ny innovationsmiljö på lärosätet. Arbetet mynnade ut i Storm, en universitetsgemensam miljö för att inspirera och utveckla nya idéer och tankar tvärs över hela universitetet tillsammans med externa partners. För att synliggöra de olika formerna av stöd till  forskare, doktorander och studenter såsom kunskapshöjande insatser, innovationsstöd, forskningsidéutveckling och juridiskt stöd kommer Mau innovation ansvara för  att stödja innovationsarbetet i förhållande till det statliga uppdraget som beskrivs i Högskolelagen:

”I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”

Tina Josefsson och Kerstin Tham signerar beslut om inrättande av Mau innovation 2018
Tina Josefsson och Kerstin Tham signerar beslut om inrättande av Mau innovation

Mau innovation siktar på att bli en naturlig samarbetspartner för forskare/lärare, medarbetare och studenter i deras arbete med nyttiggörande och innovation/social innovation. Enheten inrättas under universitetskansliet och har ambitionen att utveckla lärosätets innovationsarbete med respekt för olika vetenskapsområdens särart och traditioner.

Malmö universitet vill därför utveckla ett mer strukturerat och mer integrerat innovationsarbete i hela verksamheten. Forskning och utbildning görs på institutioner och forskningscentrum. Det är här som idéer sprungna ur forskningen uppstår.

Genom finansieringen från staten till ett innovationskontor kan universitetet mer systematiskt arbeta med frågan: Hur kan Mau innovation tillsammans med den akademiska verksamheten framöver mer systematiskt arbeta med att kunskapstillgångar omsätts i nya metoder, processer, tjänster eller produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle?

̶̶  Ambitionen med Mau innovation är att tydliggöra och utveckla det stöd man kan få som forskare eller doktorand när det gäller kunskapstillgångar i den egna forskningen, säger Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitets vicerektor för samverkan och innovation.

̶̶  Vi behöver samarbeta närmare mellan den akademiska verksamheten och det centrala verksamhetsstödet kring innovations– och nyttiggörande frågor och bland annat diskutera vilken roll, i dessa frågor, vi som lärosäte vill ha framöver utan att känna att vi gör avkall på den akademiska integriteten.

̶̶  Inom samverkan är innovation och nyttiggörande en viktig del, säger Charlotte Ahlgren Moritz. Vi samverkar redan mycket och framgångsrikt med andra samhällsaktörer men jag är övertygad om att det finns mycket kvar att göra för att de unika kunskapstillgångar som finns på universitetet kan bli en än större tillgång i och i större utsträckning påverka samhällsutvecklingen om fler får tillgång till den på olika vis.

Charlotte Ahlgren Moritz menar att samhällsengagemanget är Malmö universitets signum. Det ligger i universitetets DNA och därmed har vi en fördel jämfört med många andra lärosäten att arbeta med nyttiggörande och innovation på ett nytt sätt. 

Enhetschef

  • Mau innovation ska ledas av en enhetschef.
  • Enhetschefen ska i sitt uppdrag leda utvecklingen av Mau innovation och är chef för personalen som är anställda inom enheten samt arbetsleder övriga. Storm ingår som en del i Mau innovation. Mau innovation samordnar också arbetet med Drivhuset och andra innovationsmiljöer vid universitetet.
  • Enhetschefen ingår i det nya Rådet för samverkan.

Text: Johan Portland