Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska resurserna fördelas nästa år

2018-06-21

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Resursfördelning för 2019 och planeringsförutsättningar för påföljande två år.
Uppdrag om utvärdering av forskningskvalitet.
Samt ägaranvisning för lärosätets blivande holdingbolag.
Det var några ärenden som behandlades på universitetsstyrelsens möte i veckan.

Universitetsstyrelsen sammanträdde under hela måndagen (18 juni) i representationsrummet på tredje våningen i fastigheten Nereus. En punkt på dagordningen under förmiddagen var att besluta om resursfördelning för nästa år samt planeringsförutsättningar för de två påföljande åren.
Enligt underlaget till beslutet och i enlighet med gällande resursfördelningsmodell ska majoriteten av lärosätets sammanlagda anslag för utbildning och forskning på närmare 1,2 miljarder kronor för nästa år fördelas ut direkt till fakulteterna.
En mindre del av anslagen läggs samtidigt undan för universitetsgemensamma åtaganden under året. Det handlar då, liksom i år och föregående år, om en dryg tjugondel av utbildningsanslaget och en fjärdedel av forskningsanslaget.
Rektor Kerstin Tham beslutar i nästa vecka hur dessa medel ska användas under nästa år – där en stor del av pengarna från forskningsanslaget kommer att gå till basfinansiering av universitetets forskningscentrum och de fyra nya forskningsprogrammen (som även de är kopplade till och bedriver, eller kommer att bedriva, sin verksamhet på fakulteterna).  

En förändring när det gäller resursfördelning för nästa år, jämfört med tidigare, är att lärosätet från 2019 ska följa de nationella prislapparna gentemot samtliga utbildningar på universitet. Det innebär att den omfördelning som skett fram till i år mellan NT- och OD-prislapp (Natur- och teknik respektive odontologi) kommer att upphöra.
Därmed omplaceras ett 10-tal miljoner kronor som fakulteterna – som nu får ökat utbildningsanslag – ska använda ”för att skapa förutsättningar för en förbättrad kvalitet”. Detta samtidigt som Odontologiska fakulteten under en övergångsperiod ska få medel för att gradvis kunna anpassa kostnader efter anslag.
– Tanken med förändringen är att skapa en mer transparant och enkel modell för fördelning av våra resurser och samtidigt underlätta för jämförelser med andra lärosäten i landet.
– Samtidigt är det viktigt att OD (Odontologiska fakulteten) får realistiska förutsättningar och tid för att anpassa sin utbildningsvolym till gällande takbelopp, säger Kerstin Tham, rektor vid universitetet.

Under eftermiddagen beslutade styrelsen även att ge rektor Kerstin Tham i uppdrag ”att genomföra en utvärdering av forskningskvaliteten vid Malmö universitet”. Planen är att utvärderingen ska genomföras under nästa år med hjälp av externa internationella bedömare.
– Tanken är att bedömarnas rekommendationer sedan ska ligga till grund fortsatt kvalitetsutveckling och ingå i kommande planering och uppföljning av forskningen vid lärosätet.
– Detta arbete ska också ske i enlighet med det kvalitetsramverk för forskning som nu arbetas fram, säger Kerstin Tham.
Därutöver fattade styrelsen även beslut om att bilda Malmö universitet Holding AB och ägaranvisning för bolaget.

Styrelsen fick även information om arbetet med lärosätets självvärdering (av kvalitetssäkringsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå) som nyligen skickats in till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Dessutom fick ledamöterna information om och diskuterade inför det kommande beslutet om reviderad anställningsordning som ska fattas senare i höst eller vinter.
Nästa styrelsemöte anordnas som internat 20 och 21 september i höst.

Text: PM Eriksson