Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ökas fakulteternas inflytande i frågor rörande samverkan och globalt engagemang

2018-11-15

STRATEGI 2022. Rektor har nu beslutat om tre nya råd med syftet att öka kollegialiteten vid lärosätet: Rådet för samverkan, Rådet för globalt engagemang och Utvecklingsrådet för digitalisering. Beslutet är fattat i enlighet med den nya arbetsordningen och ska öka fakulteternas inflytande i frågor som rör samverkan och globalt engagemang.

I samband med översynen av universitetets arbetsordning gjordes även en genomgång av universitetsövergripande beredningar och råd. Detta har lett till att Samverkansberedningen vid årsskiftet ersätts av Rådet för samverkan, och Strategiska rådet för globalt engagemang och internationalisering ersätts vid samma tidpunkt av Rådet för globalt engagemang. Dessutom inrättas Utvecklingsrådet för digitalisering. De tre råden ska fungera som beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen.

Rådet för samverkan
Rådet för samverkan utgörs av ett flertal representanter från universitetet: lärarrepresentanter från samtliga fakulteter, studentrepresentanter, samverkanskoordinator, representant från universitetets forskningscentra, Universitetsbiblioteket med flera. Arbetet tar avstamp i Strategi 2022, Agenda 2030 samt Högskolelagen, och ska främst arbeta med universitetsgemensamma frågor som rör samverkan, nyttiggörande och innovation. Charlotte Ahlgren Moritz är universitets vicerektor med ansvar för just dessa områden och blir rådets ordförande. Rådets nya uppbyggnad, med representativitet från hela verksamheten, är ett sätt att öka medarbetarnas inflytande i dessa viktiga frågor.

Rådet för globalt engagemang
Ordförande för Rådet för globalt engagemang blir vicerektor Cecilia Christersson, som ansvarar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid universitetet. Den nationella agendan för internationalisering kommer, tillsammans med Strategi 2022 och Agenda 2030, vara vägledande för arbetet i rådet, vars huvudsakliga syfte är att öka universitetets globala synlighet. Detta ska ske med hjälp av den unika insikt i frågorna som medarbetarna ute i verksamheten har; även i detta råd medverkar fakulteter från många delar av universitetet: lärar- och studentrepresentanter, chefen för International Office, representanter från Centrum för akademiskt lärarskap, kommunikationsavdelningen med flera.

Utvecklingsrådet för digitalisering ska vara vägledande för hur digitaliseringens möjligheter tas tillvara vid universitetet. ingår inga fakultetsrepresentanter, istället ska man arbeta med referensgrupper.

Text: Sara Appelquist