Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Riktlinjer för kvalitetsarbete på plats

2018-03-16

KVALITET. Ett intensivt implementeringsarbete är över.
Nu finns komponenterna som ingår det övergripande kvalitetsramverket för utbildning på grund nivå och avancerad nivå på plats.
– Med dessa riktlinjer, metoder och rutiner säkrar vi systematiken i detta, för hela universitetet, oerhört viktiga arbete, säger Kerstin Tham, rektor. 

Malmö universitets utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet. Det är lärosätets övergripande mål – vilket bland annat tydligt framgår av Strategi 2022. Ett av flera led för att uppnå denna målsättning på utbildningssidan har sedan förra hösten varit att implementera det, sedan tidigare, beslutade ”Ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå”.
Arbetet har genomförts i olika delprojekt vilka resulterat i riktlinjer för fem av de sju kvalitetskomponenter som anges i ramverket. De aktuella riktlinjerna, som nu är fastställda av rektor, avser: 

  • kvalitetsdialoger,
  • kvalitetsforum,
  • student- och alumnenkäter,
  • extern granskning av utbildning,
  • kursutvärderingsprocessen.

I dessa dokument förklaras bland annat att det efter aktuella kvalitetsdialoger ska genomföras en analys ”som identifierar behov av gemensamma kvalitetshöjande satsningar” samt att kvalitetsforum ”ska vara ett tillfälle då goda exempel bidrar till utvecklingen mot de målsättningar som stipuleras i Strategi 2022”.
Det konstateras även att student- och alumnenkäter ska samspela med andra kvalitetshöjande aktiviteter som kursutvärderingar och utvärderingar av externa bedömare samt ge ”programansvariga (eller motsvarande) underlag för att göra informerade utvecklingsinsatser”.     

Det slås också fast att externa granskningar är viktiga och bidrar med nya perspektiv och fungerar som en indikator på hur väl det interna kvalitetsarbetet lyckas säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet. Dessutom lyfts det fram att studenternas perspektiv och erfarenheter behövs ”för att utveckla kurser, program och lärandemiljöer som helhet” och att kursutvärderingarna är ett av studenternas främsta verktyg för att utveckla sin och andra studenters utbildning. 
– Att utveckla och behålla hög kvalitet i verksamhetens utbildningar och lärmiljöer är ett komplext, tidskrävande och ständigt pågående arbete.
– Det är därför väldigt angeläget att dessa insatser genomförs så effektivt och transparent som möjligt och i samarbete mellan lärare, studenter och andra intressenter, exempelvis UKÄ eller samarbetspartners, säger Kerstin Tham.

Fotnot: De övriga två kvalitetskomponenter (av totalt sju) i ramverket som inte omfattas av ovanstående fem riktlinjer är: ”prövande inför inrättande av ny utbildning” (där det redan finns riktlinjer) samt ”kontinuerligt utbildningsnära kvalitetsarbete” (delegerat till fakulteterna).       

Text: PM Eriksson