Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-06-25

2018-06-28

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 26). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av universitetsstyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Ärende:

1. Gemensamma åtaganden budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021
Dnr. LED 1.3-2018/389
Föredragande: Ann-Marie Öberg

2. Rådet för jämställdhet och lika villkor – ledamöter
Tidigare har beslut fattats om att inrätta ett råd för jämställdhet och lika villkor för att förstärka insatserna för att främja jämställdhet och lika villkor för studenter och medarbetare vid Malmö universitet. Nu har beslut om ledamöter fattats.
Dnr: LED 1.5-2018/157
Föredragande: Paula Pragert

3. Fördelning från och med 1 juli 2018 av verksamhet vid nuvarande Institutionen för språkstudier
Nuvarande verksamhet vid nuvarande Institutionen för språkstudier ska från och med 1 juli 2018 fördelas till Fakulteten för kultur och samhälle respektive Fakulteten för lärande och samhälle, se bilaga. Läs också Lärosätet stärker arbetet med breddat deltagande.
Dnr: LED 1.5-2018/413
Föredragande: Anna Tenggren

4. Antagning av Anna-Karin Ivert till docent i Kriminologi
Dnr: HR 2.2.3-2017/1439
Föredragande: Johanna Bengtsson

5. Yttrande över delbetänkandet Ökad trygghet för studenter som blir sjuka SOU2018:9 (U2018/01551/GV)
Universitetet ställer sig bakom huvudförslaget om deltidssjukskrivning, men menar att mycket utredningsarbete återstår om stödarbete och omfattning. Universitetets remissvar.
Föredragande: Jessica Wastring

6. Omställning OD
Under år 2017 genomfördes en översyn för att utreda möjligheterna att tillämpa raka prislappar. Översynen föreslog att Malmö universitet ska övergå till raka prislappar och den omfördelning som fram till nu har skett mellan NT- och OD-prislapp upphör. Enligt beslutet ska OD vara undantagna från återbetalning vid eventuell underproduktion under omställningsperioden. OD ska rapportera sitt arbete med omställningen till en ekonomi i balans. Rektor ska enligt styrelsebeslut årligen rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider.
Dnr: LED 1.3-2918/437
Föredragande: Jesper Nilsson

7. Tillåten avvikelse mot fakultetstak 2019
För att minska lärosätets risk för överproduktion av utbildning beslutas årligen om en procentsats för tillåten avvikelse. För Odontologiska fakulteten gäller undantag i enlighet med beslut Omställning OD.
Dnr: LED 1.3-2018/415
Föredragande: Jesper Nilsson

8. Antagning av Gunnhildur Lily Magnusdottir som Docent i ämnet Statsvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2017/1176
Föredragande: Rebecka Forslund

9. Kalla professor i medie-och kommunikationsvetenskap, Tobias Olsson, vid Fakulteten för lärande och samhälle enligt HF 4 kap § 7
Dnr: REK 2.2.1-2017/285
Föredragande: Rebecka Forslund

10. Uppdrag som prodekan vid Fakulteten för lärande och samhälle, Tobias Olsson
Dnr: REK 2.2.1-2017/285
Föredragande: Anna Lindberg

11. Yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2)
Dnr: LED 1.2-2018/292
Föredragande: Peter Jönsson

12. Tilläggsfinansiering för Language EditingGroup 2018
Dnr: LED 1.3-2018/426
Föredragande: Peter Jönsson

13. Utvärdering av tre forskningscentrum 2018
Efter utvärdering av tre forskningscentrum 2018 beslutas alla tre centrum gå vidare för ny period. Dock ställs extra krav på ett av centrumen.
Dnr: LED 1.4-2018/428
Föredragande: Peter Jönsson

14. Stöd till lokalkostnader för The 32nd Annual Meeting of The Public Administration Theory Network
Institutionen för globala politiska studier erhåller det sökta beloppet för lokalstöd, 32 764 kronor, från rektors strategiska resurs för forskning om dessa lokalkostnader inte kan täckas på annat sätt
Dnr: LED 1.3-2018/313
Föredragande: Peter Jönsson

15. Beslut om ansökan om 20-årigt avtal för förhyrning av Kranen 2 för polisutbildningsspecifika lokaler
Fastighetsägaren kommer att göra betydande investeringar för att anpassa lokalerna till polisutbildningsspecifik verksamhet och om vi kan förlänga avtalet kan vi få ner hyran avsevärt.
Dnr: ST 2.4.1-2018/91
Föredragande: Mats Lyberg

16. Beslut om förhyrning av Kranen 2 för polisutbildningsspecifika lokaler
Läs Klart med polisutbildningens lokaler
Dnr: ST 2.4.1-2018/91
Föredragande: Mats Lyberg

17. Avveckling av Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inritning mot särskild problematik, 120 hp
Programmet har ersatts av ett nytt treårigt kandidatprogram.
Dnr: UTB 3.2.2-2018/83
Föredragande: Monika Patay

18. Antagningsnämndens uppdrag
Förtydligande av ledamöternas uppdrag.
Dnr: LED 1.5-2018/440
Föredragande: Linda Puhls

19. Försöksverksamhet att använda särskilt yrkesskickliga lärare från skola och förskola inom de högskoleförlagda delarna utbildningarna
Dnr: LED 1.4-2018/4 29
Föredragande: Anders Linde-Laursen

20. Yttrande över betänkande Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)
Dnr: LED 1.2-2018/256
Föredragande: Anders Linde-Laursen

21. Promotionshögtid 2018
Sigvard Åkerman utses till övermarskalk för promotions- och installationshögtiden 2018, och Anna Bogeskär Brandt som administrativt stöd. Läs också Akademisk högtid i ny form den 19 oktober
Dnr: LED 1.3-2018/435
Föredragande: Ingrid Persson

22. Beräkningsmodell för studieavgifter
Då det pågår en utredning på nationell nivå om avgifterna som kan påverka lärosätet kvarstår nuvarande modell ett år till. Ny beräkningsmodell år 2020 istället.
Dnr: LED 1.3-2018/424
Föredragande: Charlotte Kipowsky

 

23. Remisstatus v. 24-25
Föredragande: Susanne Wallmar

Text: Johanna Svensson