Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsen ska ta ställning till arbetsordning och språkpolicy

2018-09-14

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Strategidag och höstterminens första möte. Då ska universitetsstyrelsen bland annat ta ställning till föreslagna beslut om ny arbetsordning, språkpolicy och studenters rättigheter och skyldigheter.
Dessutom ska ledamöterna diskutera lärosätets varumärke och Strut-utredningens eventuella påverkan på verksamheten.

Klockan tio på torsdag i nästa vecka (20 september) ska universitetsstyrelsens ledamöter samlas till ett tvådagarsinternat i Båstad i nordvästra Skåne. Där ska de under den inledande strategidagen – tillsammans med inbjudna vicerektorer, verksamhetsansvariga och inbjudna gäster – ägna sig åt en gemensam utblick och trendspaning samt titta närmare på framtagande av campusplan, varumärkesfrågor och styr- och resursutredningen, Strut – som utredaren Pam Fredman (tidigare rektor för Göteborgs universitet och ledamot i styrelsen för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF) ska presentera i december.

Under fredagsmorgonen är det sen dags för det formella styrelsemötet där fyra föreslagna beslut finns på dagordningen, varav ett avser – ny arbetsordning. I underlaget till aktuellt beslutet föreslås det bland annat att fakultetsstyrelsernas sammansättning ska ändras samt att dessa, genom den nya ordningen, ska få ett utvidgat beslutsmandat.
Dessutom är det tänkt att det ske vissa ändringar när det gäller beredande organ till rektor (exempelvis upphör samverkansberedningen vid årsskiftet) och att beslut i ”nämnder och organ under fakultetsstyrelserna ska fattas kollegialt.

Utgångspunkt för arbetet med den reviderade arbetsordningen har varit ”Strategi 2022” och utredningen ”Stärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola” som sammanställdes för några år sedan av professor Patrik Hall och andra kollegor vid lärosätet. 
Arbetet med att ta fram ett förslag till ny arbetsordning har sedan utförts sedan förra hösten av en arbetsgrupp under ledning av rektor Kerstin Tham. Ett första utkast var också ute på remiss till fakultetsstyrelserna, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd samt kårerna innan det slutgiltiga förslaget, i förra veckan, samverkades med de fackliga organisationerna på lärosätet. 
Den reviderade arbetsordningen förslås gälla från januari 2020 samt att nya fakultetsstyrelser ska väljas, utifrån nya arbetsordningen, före april nästa år.  

Ett annat ärende som styrelsen ska ta ställning till är ett förslag till ny språkpolicy för universitetet – som tagits fram av rektors seniora rådgivare Hans Lindquist. Det aktuella underlaget är en omarbetad version av ett tidigare förslag som var ute på remiss på fakulteterna, men som bordlades av styrelsen i december förra året.  
Styrelsen ska dessutom fatta beslut om ett förslag till en revidering av dokumentet ”Studenternas rättigheter och skyldigheter”. Detta dokument har tagits fram av en arbetsgrupp som var utsedd av utbildningsberedningen. Även detta ärende har varit ute på remiss hos fakulteterna och verksamhetsstödet samt presenterats för utbildningsberedningen.
Styrelsen ska avslutningsvis även ta ställning ett förslag till beslut när det gäller bisysslohanterig vid Malmö universitet. Förslaget bygger på rekommendationer från internrevisionen och syftar till att minimera risker för bristande hantering.

Under mötet är det dessutom tänkt att styrelsen ska få information om resultatet av medarbetarundersökningen och ekonomiskt utfall för andra kvartalet.

Text: PM Eriksson