Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ökat lokalbehov – Malmö universitet tittar närmare på Amphitrite

2018-09-13

LOKALER. Nuvarande kårhus kan komma att få ge plats för – en ny universitetsbyggnad. 
Nu har ställföreträdande rektor Per Hillbur gett byggnadsavdelningen i uppdrag att utreda en eventuell nybyggnation på fastigheten Amphitrite 1 på Universitetsholmen.

Malmö universitet växer när det gäller både forskning och utbildning, med följd att lärosätet har ett ökat lokalbehov. En möjlighet att tillfredsställa den uppkomna lokalbristen kan finnas i fastigheten Amphitrite 1 på Universitetsholmen – det vill säga på ytan mellan Studentcentrum och Niagara. 

Universitetet har sedan knappt tio år tillbaka en markreservation för aktuell fastighet. Reservationen upphör dock vid utgången av 2021 och därför beslutade ställföreträdande rektor Per Hillbur (vanligtvis prorektor) i måndags att ge lärosätets byggnadsavdelning i uppdrag att utreda om ”universitetets lokalbehov kan tillgodoses genom nybyggnation på Amphitrite 1”. 
Det handlar om en förutsättningslös insats. 

– Det finns lite tankar och idéer men det får resultatet av utredningen i så fall ta fram, säger Mats Lyberg, chef för byggnadsavdelningen. 
– Det viktiga är att arbetet leder fram till en långsiktig och hållbar lösning.

I utredningsarbetet ska byggnadsavdelningen bland annat titta närmare på storlek, volym och tänkbara verksamheter i ett eventuellt framtida hus intill Bassängkajen. 

– Utredningen ska klargöra hur huskroppen kan utformas, fortsätter Mats Lyberg. 
– I dag står det i detaljplanen att huset Amphitrite kan bli fem våningar högt. Det finns dock önskemål om att bygga högre, men inte lika högt som Niagara.

Byggnadsavdelningens utredning ska vara färdigställd senast sista juni i nästa år. Fastigheten Amphitrite 1 ägs i dag av Malmö stad och är via avtal upplåten till Stadsfastigheter. 

Studentkåren Malmö har i nuläget omfattande verksamhet i kårhuset på den aktuella tomten och kårordförande Jenna Pystynen är också informerad om aktuell utredning. Byggnadsavdelningen säger att de kommer att vara kårledningen behjälpliga med att hitta nya framtida lokaler.

Text: Johan Portland