Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nytt råd för forskningsetik ska bidra till ökad medvetenhet

2018-06-13

Lärosätet har inrättat ett särskilt råd för forskningsetik som ska arbeta för att främja god sed i forskning. Ronald Stade, professor i freds- och konfliktvetenskap, har utsetts till ordförande för det nya rådet som hade sitt första möte på tisdagen. En av arbetsuppgifterna blir att sätta igång utbildningsinsatser om etik och redlighet i forskningen.

Ronald S Stade

I sju års tid var Ronald Stade ordinarie ledamot i regionala etikprövningsnämnden i Lund. Han har också arbetat med forskningsetik vid lärosätet under många år. Som forskare i freds- och konfliktvetenskap har han ofta kommit i kontakt med etiska dilemman. Just nu arbetar han till exempel med ett forskningsprojekt om syriska flyktingar i Mellanöstern.

– Forskningspersonernas människovärde går före allt annat och det blir särskilt påtagligt när man arbetar med utsatta grupper. Forskningsintressen och samhällsintressen är alltid underordnat deras människovärde, säger Ronald Stade.

Ska initiera utbildningsinsatser

En viktig del av forskningsetiken handlar om hur personer som medverkar som försökspersoner eller informanter får behandlas. Oredlighet handlar i stället om att forskningen leder till falska resultat eller ger vilseledande information om en persons insatser i ett projekt.

Rådet ska bland annat initiera utbildningsinsatser om just forskningsetik och redlighet i forskning för personalen. Det handlar om att öka medvetenheten om vad som gäller vid olika typer av samarbeten – med exempelvis aktörer i Sverige och lärosäten i andra länder.

– Det är viktigt att vi har rätt kunskap när det gäller regler och författningar, men vi måste också ha en diskussion om grundprinciperna. Det kommer att bli en stor arbetsuppgift för oss för vi vet av erfarenhet att det finns mycket kunskapsluckor på alla nivåer och det måste vi åtgärda, säger Ronald Stade.

Etikprövning av studentarbeten

Till de operativa uppgifterna hör att koordinera det konsultativa stödet i frågor som rör etikprövningar men också att arbeta med ärenden om misstänkt oredlighet i forskning. Förhoppningen är att det förebyggande arbetet ska stävja fusk.

– Vi kommer att ha träffar med våra olika forskningsmiljöer för att diskutera både forskningsetik och redlighet. Erfarenheten säger oss nämligen att forskningsfusk frodas i slutna rum, säger Ronald Stade.

En av de stora utmaningarna som Ronald Stade ser framför sig under de kommande tre åren som ordförande handlar om etikprövning av studentarbeten.

– Studentarbeten kommer att omfattas av etikprövningslagen framöver och det är den största utmaningen jag ser att vi har att hantera just nu. Det är viktigt att handledare på alla nivåer vet vad som gäller, alltså inte bara handledare av doktorander utan även på grundnivå.

Utbyte med andra lärosäten

I arbetet med att inrätta det nya rådet har Ronald Stade haft ett utbyte med motsvarande funktioner vid lärosäten som Stockholms universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet för att dra lärdomar av deras erfarenheter. Som nyblivet universitet vill Malmö universitet öka forskningsvolymerna, men det gäller att det inte blir på bekostnad av etiken.

– Vi har både medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning och etiken är lika viktig i båda fall. Om vi tar klassrumsnära forskning som exempel så uppstår det lätt etiska frågeställningar så fort man vill filma situationer i klassrummet. Där är många detaljer man måste ta hänsyn till, säger Ronald Stade.

Det nya rådet hade sitt första sammanträde den 12 juni. Framöver ska rådet sammanträda två gånger per termin.

Text: Petra Olsson