Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nytt projekt utvecklar stöd för arbetet med forskningsdata

2018-03-22

Jonas Fransson

FORSKNING. En ny stödfunktion ska utvecklas på Malmö universitet, för att hjälpa forskare att tillgängliggöra forskningsdata. Uppdraget från rektor är att skapa ett stöd som finns vid behov, till exempel när en finansiär kräver att datan görs tillgänglig.

– Vi har ett forskarperspektiv och kommer därför också att anställa forskare i projektet, säger projektledaren Jonas Fransson.

Det finns en uttalad vilja från regeringen att forskningsdata, det vill säga det empiriska underlaget för forskningsresultat, ska göras tillgänglig. Dels handlar det om att kunna återanvända data till nya analyser och dels om att minimera risken för forskningsfusk. För att detta ska fungera krävs att datan är sökbar i olika system.

På Malmö universitet startar därför nu projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst som är beslutat av rektor

Lokal struktur
Målet är en lokal infrastruktur som kan stödja forskare, både tekniskt och personligt. Jonas Fransson är utvecklare av forskningsstöd på biblioteket och har själv doktorerat i biblioteks- och informationsvetenskap.

– Vi driver inte frågan om att öka mängden data som ska tillgängliggöras, det är viktigt att betona. Vårt uppdrag är att utveckla en stödfunktion på Malmö universitet som kan arbeta mot den nationella infrastrukturen.

Berör många delar
En central del av projektet kommer att handla om att beskriva forskningsdata med hjälp av metadata, så att den blir möjlig att hitta igen. Ansvarsfördelning mellan forskare och administrativ personal är också en viktig punkt. Ett led i det arbetet kommer att vara korta så kallade dataintervjuer med forskare på lärosätet, för att få syn på behov och önskemål. 

– Frågor kring forskningsdata berör många olika delar av stödverksamheten, som arkiv, IT, jurist, och inte minst etikråd, säger Jonas Fransson.

– En utmaning är att koordinera stödverksamheten, gärna i kombination med en akademisk förankring eftersom frågorna kommer nära forskningens kärna.

Tanken är också att utveckla stödet kring datahanteringsplaner och undersöka hur forskningsdatafrågor är integrerade i de gemensamma doktorandkurserna.

Projektet varar fram till maj 2019.

Text: Eva Tornbjer