Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny språkpolicy

2018-10-05

SPRÅKPOLICY. Svenska är huvudspråk – men kompetensen i engelska ska vara god på alla nivåer och relevant information ska översättas. Den nya språkpolicyn betonar kompromissvilja och en pragmatisk hållning till språket. Universitetets nya språkpolicy är fastställd i Universitetsstyrelsen och arbetet med att implementera ska börja.

Flerspråkighet en tillgång

Som tidigare är svenska huvudspråk vid Malmö universitet, samtidigt ska kompetensen i engelska vara god på̊ alla nivåer så att engelska kan användas när det behövs. Flerspråkighet är en tillgång som bland annat underlättar internationella kontakter och samarbeten. En stärkt internordisk språkförståelse uppmuntras och universitetet ser positivt på bruk av (i första hand) norska och danska.

Officiella dokument

I policyn fastställs att beslut och andra handlingar ska upprättas på svenska men översättas till engelska i relevanta ärenden, att brittisk engelska är standard i universitetets officiella dokument och att dokument på engelska ska språkgranskas i så hög utsträckning som möjligt.

Sammanträden i beslutande och beredande organ ska normalt hållas på svenska men för att underlätta deltagande för icke-svenskspråkiga deltagare kan hela eller delar av sammanträden hållas på engelska.

Universitetets fakulteter, enheter, avdelningar och institutioner ska så långt som möjligt namnges på både svenska och engelska. Universitetets olika organ och nämnder ska ha fastställda svenska och engelska namn. En samling med de befintliga namnen på svenska och engelska har tagits fram och ska fastställas av rektor.

Ömsesidig kompromissvilja

Universitetet förutsätter att alla medarbetare vid behov kan använda engelska i det dagliga arbetet. Det är också ett önskemål att alla som inte är svensktalande på sikt tillägnar sig minst så mycket svenska att de kan delta i det praktiska arbetet på institutionen eller avdelningen. Här undantas dock medarbetare som anställs på kortare tid, till exempel doktorander och postdoktorer. I policyn betonas att det i det dagliga arbetet krävs en ömsesidig kompromissvilja och pragmatisk inställning när det gäller val av språk i olika sammanhang.

Text: Johanna Svensson