Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Möten, makt och kön – ett projekt för att medvetandegöra normer i arbetslivet

2018-11-01

JÄMSTÄLLDHET. Öppenheten att tala om jämställdhet i akademin har ökat, men det framkommer fortfarande genusrelaterade mönster och strukturer när möten analyseras. Det framkommer i ett projekt genomfört på universitetet.

Sammanlagt femton akademiska ledare, varav nio kvinnor och sex män, med olika chefs- och ledningsuppdrag har deltagit i projektet Möten, makt och kön – om hur genus görs och återskapas under olika möten på Malmö universitet.  Rapporten är en uppföljning och fördjupning av ett tidigare jämställdhetsprojekt som genomfördes under 2010 – 2012. Två forskare från Stockholms universitet, Eva Amundsdotter och Susanne Andersson har på uppdrag av rektor hållit i projektet och skrivit en rapport tillsammans med Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, och Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg. Den nya rapporten diskuterades på ett chefsmöte den 31 oktober.

Större öppenhet idag

Jämfört med det tidigare jämställdhetsprojektet som genomfördes på lärosätet 2012 skriver forskarna att det idag finns en större öppenhet att prata om genus och jämställdhet i organisationen. Faktorer som kan ha bidragit till större öppenhet är jämställdhetsintegreringsuppdraget från regeringen samt förra höstens me too-upprop och särskilda akademiupprop. ”Samtidigt kvarstår i organisationen genusrelaterade mönster och strukturer som bland annat synliggörs i form av ointresse, motstånd, härskartekniker, brist på transparens vid beslutsfattande, talutrymme och bekräftelsemönster.”

Projektets ledare och deltagare har i rapporten uppmärksammat att ett stort talutrymme inte med automatik leder till inflytande och social makt hos den som talar. Trots att kvinnor i olika mötessammanhang talar mycket, leder det inte med självklarhet till att de får samma påverkansmöjligheter och bekräftelse som männen. Detta riskerar att leda till begränsningar i kvinnors sociala makt och inflytande över viktiga beslut. ”Det är liksom uppgjort på förhand hur det ska bli, det verkar ibland inte spela nån roll vad kvinnor säger på möten.”

Öka medvetandet om det egna ledarskapet

Deltagarna har under projektet gjort spaningar i sin dagliga verksamhet för att få syn på och förstå hur genus görs i vardagens möten mellan kollegor och i ledningssammanhang. Några av deltagarna i projektet har även haft möjlighet att bli observerade av projektledarna för att öka medvetenheten om det egna ledarskapets betydelse för jämställdhetsarbetet. Dessa spaningar har sedan analyserats utifrån ett genus och maktperspektiv och legat till grund för olika förändringsarbeten som startats av deltagarna under projektet.

I rapporten föreslås bland annat att jämställdheten kan utvecklas vidare genom att öka transparensen i beslutsprocesser, förtydliga gruppens uppdrag och förväntningar på deltagarnas aktivitet samt säkerställa att alla får talutrymme, blir lyssnade och respekterade.

Läs rapporten (i Box)

Text: Johanna Svensson