Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hög svarsfrekvens på medarbetarundersökningen

2018-05-31

ARBETSMILJÖ. Fyra av fem medarbetare, 82 procent, svarade på medarbetarenkäten. Under juni månad ska resultat tas fram, analyseras och presenteras för ledning och chefer. I höst kommer lärosätet att börja arbeta med resultatet.

I torsdags var sista dagen som Malmö universitets medarbetare kunde svara på medarbetarenkäten. Svarsfrekvensen blev hög, 82 procent av medarbetarna har svarat, vilket kommer att ha stor betydelse i det fortsatta arbetet:

– Även om det viktaste är hur vi arbetar vidare med resultatet är svarsfrekvensen betydelsefull för resultatets legitimitet. Att det är så många som har svarat kommer att underlätta i höst när chefer och medarbetare arbetar med frågorna, säger Johanna Bengtsson, HR-specialist och projektledare för medarbetarundersökningen.

Det finns inga direkt jämförbara siffor internt eftersom det är universitetets första gemensamma medarbetarundersökning, men det är en hög svarsfrekvens även jämfört med andra universitet.

Vad händer nu?

Under juni månad ska resultat tas fram och presenteras i olika ledningsgrupper. Rektor och ledningsgrupp får resultatet presenterat nästa vecka och på en övergripande nivå kommer ledningsgruppen få en jämförelse med andra lärosäten som har anlitat Springlife för sina medarbetarundersökningar.

Alla chefer får sina resultat presenterade för sig före midsommar. Under höstterminen ska chefer och medarbetare börja arbeta med resultaten på olika sätt. HR-specialisterna som är knutna till avdelningen/institutionen finns som ett stöd i analysen av resultatet och kan även koppla extra stöd till avdelningen eller enheten, från HR-avdelningen eller extern hjälp, när det behövs. Hur resultatet ser ut kommer att påverka det fortsatta arbetet.

Text: Johanna Svensson