Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hård konkurrens mellan tolv ansökningar om programstöd

2018-03-23

FORSKNING. Det kom in sammanlagt tolv ansökningar om stöd för forskningsprogram. Nu ska dessa utvärderas och rangordnas av en bedömningskommitté med internationellt erfarna forskare och sakkunniga.   
– Det kommer att vara hård konkurrens mellan ansökningarna. Så det blir inte någon lätt uppgift för oss, säger Lars Wärngård, ordförande i kommittén.  

Malmö universitet strävar efter att vara ett lärosäte med nyskapande, gränsöverskridande och framstående forskning som tar sig an angelägna samhällsfrågor. Ett av flera led för nå detta mål är satsningen på flervetenskapliga forskningsprogram som blivit möjlig tack vare höjning av basanslaget för forskning. I höstas utlyste rektor därför stöd för maximalt fyra program och det kom in sammanlagt ansökningar från tolv forskargrupper vid universitetet. 

Ansökningarna spänner över en rad olika områden och fält som lärande, digitalisering, biomedicin, munhälsa och kriminalitet. Bland titlarna återfinns: Perspectives on literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society; The Data Society Research Programme: Advancing Digitalisation Studies och People, Places and Prevention: Adressing Criminality from an Integrated Perspective.

Lars Wärngård och övriga ledamöter i den internationella bedömningskommittén läser nu ansökningarna, skriver kommentarer och hämtar in utlåtanden (minst ett per ansökan) från ojäviga sakkunniga inom respektive ansökans forskningsfält.
Därefter kommer de vid ett gemensamt heldagsmöte i maj ytterligare granska och diskutera innehållet på djupet och sedermera rangordna efter i vilken grad som ansökningarna uppfyller utlysningens kriterier beträffande vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet samt forskargruppens kompetens och sammansättning (samtliga kriterier, se högerspalt).
– Alla i panelen läser samtliga ansökningar och varje ansökan kommer att ha en första och andra föredragande inför kommittén under det gemensamma mötet.
Lars Wärngård menar samtidigt att kommitténs uppdrag i stora drag påminner om de olika forskningsrådens och andra stora forskningsfinansiärers urvalsprocesser i samband med utlysningar av forskningsbidrag.
– Det som skiljer är främst att det här handlar om hela program från mycket skilda områden och inte enskilda forskningsprojekt. Dessutom ska vi förhålla oss till lite fler bedömningskriterier än vanligt, fortsätter Lars Wärngård, som har mångårig erfarenhet av forskningsfinansiering på Vinnova och Forte.

Lars Wärngård räknar med att kommittén ska kunna lämna över ett underlag till rektorsbeslut med rangordning av ansökningarna i slutet av maj eller i början av juni. Kerstin Tham, universitetets rektor, väntas därefter fatta beslut så att utbetalningarna kan ske till de utvalda forskningsprogrammen under andra halvan av 2018.
– Detta är ett jätteroligt, men ansvarsfullt uppdrag. Men vi har fått ihop en väldigt kompetent bedömningskommitté som väl täcker in de områden som återfinns i ansökningarna.
– Det är samtidigt roligt att på detta sätt få lära känna verksamheten på Malmö universitet. Ansökningarna visar bredden på forskningen som finns på lärosätet, avslutar Wärngård. 


Ansökningarna till stöd för forskningsprogram
Huvudsökande
Titel 

Baeten, Guy
Institute for Urban Research
Engberg, Maria
The Data Society Research Programme: Advancing Digitalisation Studies
Hemer, Oscar
Rejuvenating Democracy?
Hillgren, Per-Anders
Collaborative Future-Making – Critical Imagination and Worldly Engagements
Holmqvist Mona
Disability and Societal Participation
Iantchenko, Alexei
MAX IV and ESS Targeted e-Learning Environment for Research-Based Education in Applied Physics, Materials Science, and Biomedicine (MAXe-L)
Jakobsson, Anders
Perspectives on literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
List, Thomas
Malmö Health Program - improving health, oral health and quality of life
Shleev, Sergey
MultiSens – optimizing wearable sensor technologies within an iterative user-driven process targeting e-health equity in an urban context
Svensäter, Gunnel
FORESIGHT - Discovery and Implementation of Biomarkers to Improve Risk Assessment and Preventive Strategies in Oral Healthcare
Torstensson Levander, Marie
People, Places and Prevention: Addressing Criminality from an Integrated Perspective
Wolf, Eva
The dental treatment setting as a venue for disclosure of sexual abuse – an inter-disciplinary study.

Definition: det är ett forskningsprogram vid Malmö universitet
Utdrag ur utlysningen:
I det här sammanhanget betyder ett forskningsprogram en väl sammanhållen, bred och flervetenskaplig akademisk konstellation inom Malmö universitet som under en längre tid tillsammans bedriver forskning inom ett antal sammanlänkade projekt med olika forskningsfrågeställningar med ett gemensamt tema riktat mot angelägna samhallsutmaningar.

Text: PM Eriksson